Extra steunmaatregelen

Extra steunmaatregelen

Het Kabinet heeft extra steunmaatregelen aangekondigd, welke een aanvulling vormen op het 3e steunpakket. Deze aanvullende maatregelen zien met name toe op bedrijven die onevenredig hard geraakt zijn door de coronacrisis. Daarnaast zijn sommige maatregelen uit het 3e steunpakket gewijzigd en/of nieuwe maatregelen toegevoegd. In deze nieuwsbrief lees je de belangrijkste updates voor zover nu bekend.

Aangepaste maatregel

Vermogenstoets Tozo vervallen

Sinds 1 oktober 2020 is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) met negen maanden verlengd tot 1 juli 2021. Aanvankelijk was voorgesteld om in deze Tozo 3.0 een aanvullende beperkte vermogenstoets op te nemen. Die toets hield in dat als je als ondernemer meer dan € 46.520 aan direct beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldo en aandelen, obligaties en opties e.d.) hebt, je niet in aanmerking zou komen voor Tozo 3.0. Het kabinet heeft echter inmiddels besloten om deze beperkte vermogenstoets nog niet in te voeren, maar uit te stellen tot 1 april 2021. Dit betekent dat je voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021 een uitkering voor levensonderhoud kan aanvragen zonder dat er een beperkte vermogenstoets wordt uitgevoerd.

Aanvullende maatregelen

Subsidieregeling voorraad- en aanpassingskosten horeca

Onder de extra steunmaatregelen vallen natuurlijk ook de Horecaondernemers die door de verscherping van de overheidsmaatregelen noodgedwongen gesloten zijn, hebben enerzijds (bederfelijke) voorraden aangelegd en anderzijds geïnvesteerd om in de winter op een corona-veilige manier open te kunnen blijven. Deze kosten worden thans niet gedekt door het 3e steunpakket, waardoor het Kabinet heeft besloten om horecaondernemers een eenmalige subsidie te verstrekken. Horecaondernemers, welke in aanmerking komen voor de huidige TVL-regeling, maken eveneens aanspraak op deze eenmalige extra subsidie. Dit betekent dat deze subsidie bovenop de TVL-subsidie komt en buiten de maximale hoogte van € 90.000 valt. Deze nieuwe subsidie wordt bij de TVL-aanvraag automatisch opgeteld en hiervoor hoeft dus geen aparte subsidie aangevraagd te worden.

Het Kabinet werkt deze regeling momenteel uit en de precieze voorwaarden zijn dan ook nog niet bekend. Zodra hier meer bekend over is, volgt een nieuwe nieuwsbrief. Wel is bekend dat de subsidie gelijk is aan 2,75% van de omzetderving en vanaf medio november bij de TVL-regeling aangevraagd kan worden.

Tijdelijke verbreding van de TVL-regeling

Een andere toevoeging van de extra steunmaatregelen ziet op de TVL-regeling. De Tegemoetkoming Vaste Lasten-regeling (TVL) is bedoeld om ondernemers te helpen met het betalen van hun vaste lasten. Tot nu was de TVL beperkt tot een aantal sectoren, waarbij de SBI-code leidend was voor het in aanmerking komen van deze regeling. Het Kabinet heeft besloten om de TVL in de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 tijdelijk open te stellen voor alle sectoren (en dus niet afhankelijk is van de SBI-code waarmee je staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel). Wel moet je als ondernemer voldoen aan alle onderstaande voorwaarden:

 • Jouw bedrijf is vóór 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister;
 • Jouw bedrijf valt onder de definitie van midden- en kleinbedrijf (mkb). Je kunt zien of je een mkb-ondernemer bent met de mkb-toets;
 • Jouw bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies door de coronacrisis;
 • Jouw vaste lasten moeten minimaal € 3.000 zijn in de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020. Let op: er wordt gebruik gemaakt van gemiddelde vaste lasten per sector vastgesteld per SBI-code en er wordt dus niet gekeken naar de daadwerkelijke vaste lasten!
 • Jouw bedrijf is geen overheidsbedrijf;
 • Jouw bedrijf had op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank;
 • Jouw bedrijf was op 31 december 2019 of daarna niet failliet;
 • Na het krijgen van de tegemoetkoming mag je in totaal niet meer dan € 800.000 (bruto) aan overheidssteun hebben ontvangen;
 • Jouw bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister;
 • Minstens één vestiging van jouw bedrijf heeft een ander adres dan jouw privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante ondernemingen met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32, 50.10, 50.30, 51.10, 85.53 of 93.21.2 (auto- en motorrijscholen, taxibedrijven, touringcar operators, markthandelaren, kermisexploitanten, recreatieve vliegsector, passagiersvaart en veerdiensten). Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan het vestigingsadres.

De TVL-regeling kan naar verwachting medio november 2020 worden aangevraagd.

Evenementenbranchemodule

Door de corona-maatregelen zijn veel evenementen, zoals muziekfestivals en kermissen, niet doorgegaan. Bedrijven en leveranciers in de evenementenindustrie zijn voor hun omzet grotendeels afhankelijk van de zomermaanden en hebben deze periode door de aanhoudende beperkingen veel omzet gemist. Nadat voor dit najaar weer activiteiten werden opgestart, is door de extra steunmaatregelen voor de evenementenbranche de kans om een deel van de gemiste omzet goed te maken, niet meer mogelijk. Bovendien is het perspectief op omzet voor deze ondernemers voor een langere periode beperkt aangezien het zomerseizoen nog ver weg is.

Het Kabinet komt daarom met een extra vergoeding voor de evenementenbranche, die gebaseerd is op de TVL-subsidie van de zomer. Ondernemingen die door een lage referentieomzet in 2019 geen aanspraak kunnen maken op de TVL-subsidie voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020, ontvangen eenmalig een bedrag gebaseerd op de hoogte van hun TVL 1.0 subsidie. Je komt hiervoor in aanmerking als je voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • Je bent voor TVL 1.0 (juni t/m september 2020) in aanmerking gekomen, maar je komt niet in aanmerking voor de opvolgende TVL (oktober t/m december 2020) vanwege een te lage referentieomzet in het 4e kwartaal van 2019.
 • De SBI-code, waarmee jij staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel, moet aangeduid staan als evenement-gerelateerd.
 • Je moet kunnen aantonen dat je minimaal één festival of evenement hebt georganiseerd of voor jouw omzet voor minimaal 70% afhankelijk bent van de van levering aan festivals of evenementen.

Het Kabinet werkt deze regeling momenteel uit en de precieze voorwaarden zijn dan ook nog niet bekend. Zodra hier meer bekend over is, volgt een nieuwe nieuwsbrief. Wel is bekend dat de subsidie vanaf medio november bij de TVL-regeling aangevraagd kan worden.

Time-out arrangement (TOA)

Het time-out-arrangement (TOA) stelt ondernemers in staat om hun bedrijf tijdelijk in een soort winterslaap te brengen. Om de ingrijpende gevolgen voor ondernemers te beperken, is een zachte landing bij het (tijdelijk) stopzetten van bedrijven die hard zijn geraakt door de coronacrisis van belang. Hierbij helpt straks de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). De WHOA helpt ondernemers om een akkoord met schuldeisers (en aandeelhouders) tot stand te brengen. Hierdoor worden schulden gesaneerd en faillissementen voorkomen. De rechter kan straks een akkoord bevestigen (homologeren), waardoor schuldeisers (of aandeelhouders) die niet met het akkoord hebben ingestemd toch aan het akkoord worden gebonden. Voorwaarden zijn dat wordt voldaan aan de in de WHOA aan het akkoord gestelde eisen en dat er voldoende steun bestaat voor het akkoord. De WHOA treedt per 1 januari 2021 in werking.

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de WHOA kunnen ondernemers gaan starten met de voorbereidingen. Bijvoorbeeld door al in overleg te treden met hun schuldeisers, het akkoord alvast uit te werken en voor te leggen aan schuldeisers (en aandeelhouders). Indien ondernemers hierbij de voorschriften van de WHOA over de inhoud van het akkoord, de stemming en het verslag over de stemming in acht nemen, kan dit direct na 1 januari 2021 voor bevestiging aan de rechter worden voorgelegd.

Als je nog vragen hebt of wij jou ergens bij kunnen helpen, dan horen wij het graag. Ook voor het aanvragen van de verschillende subsidies kun je bij ons terecht!

Tags:
Baskuul sluit zich aan bij OAMKB

Belangrijk nieuws! Baskuul Adviseurs sluit zich aan bij oamkb

Al jaren streven wij ernaar om onze klanten de beste dienstverlening te bieden. Bij Baskuul geloven we in betrokkenheid, meedenken en voortdurende optimalisatie. Om deze kwalitatieve dienstverlening te waarborgen, hebben we besloten om een strategische stap te zetten naar de toekomst: Baskuul Adviseurs is nu onderdeel van oamkb.