KLACHTEN- EN KLOKKENLUIDERSREGELING

ALGEMEEN

Deze klachten- en klokkenluidersregeling heeft als doel klachten van relaties (intern en extern) van Baskuul B.V. op een zorgvuldige manier te behandelen.

INDIENING EN REGISTRATIE KLACHT

Voor minder ernstige klachten wordt je verzocht te overwegen deze eerst telefonisch of in een persoonlijk gesprek met jouw contactpersoon te bespreken, om te kijken of er op die manier een oplossing gevonden kan worden. Indien jouw klacht juist de contactpersoon betreft kan je ook contact opnemen met een (andere) vennoot van onze organisatie.

Bij ernstige klachten, of indien je de klacht niet mondeling wenst te bespreken, of indien mondeling overleg niet het door jou gewenste resultaat oplevert, kan je de klacht mailen naar info@baskuul.nl ter attentie van het bestuur van Baskuul B.V.. Eventueel kan je de klacht telefonisch doorgeven, waarbij een medewerker van onze organisatie een klachtenformulier invult. Je zult dan gevraagd worden (per post) het formulier te ondertekenen ter bevestiging dat de klacht juist is omschreven. Eventueel kan ook contact opgenomen worden via onze LinkedIn pagina.

VERANTWOORDELIJKHEDEN ROND BEHANDELING

Bij schriftelijk ingediende klachten wordt het bestuur van Baskuul B.V. altijd ingelicht. Het bestuur zal hetzij de klacht zelf behandelen hetzij in ieder geval toezien op de afhandeling ervan. Bij ernstige klachten rond opdrachten wordt een niet bij die opdracht betrokken accountant (indien nodig van buiten onze organisatie) aangewezen als verantwoordelijke voor de behandeling van de klacht. Dit zal in ieder geval gebeuren bij klachten rond de zogenaamde assurance-opdrachten (opdrachten waarbij (enige vorm van) controle wordt verricht en waarbij hierover door ons een rapportage is afgegeven) en ook wanneer de klacht onze kwaliteitsbeheersing (aspecten rond integriteit, objectiviteit, geheimhouding, deskundigheid en zorgvuldigheid, en professioneel gedrag) of vaktechnische aspecten betreft.

KLACHTEN- EN KLOKKENLUIDERSREGELING VERTROUWELIJK

Ons kantoor zal klachten altijd serieus nemen, en hierin vertrouwelijk en overigens zorgvuldig handelen. Het is onze bedoeling dat zowel personen van buiten het accountantskantoor als interne medewerkers door middel van deze klachtenprocedure vrijuit vermeende onregelmatigheden aan de orde kunnen stellen; het indienen van een klacht zal hun rechtspositie niet schaden.

VERLOOP BEHANDELING KLACHT

Aan de hand van de klacht en het horen van de betrokkenen binnen Baskuul B.V. zal een zo goed mogelijk beeld worden gevormd van de inhoud van en situatie rond de klacht. Het kan zijn dat je in de loop van de procedure gevraagd wordt een nadere schriftelijke toelichting op de klacht te geven. Vervolgens zal het bestuur, indien van toepassing in overleg met de externe accountant of andere deskundige(n), besluiten over jouw klacht, en jou van dit besluit schriftelijk op de hoogte stellen. Indien je geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld wordt bekeken of een vorm van schadeloosstelling en/ of andere genoegdoening op zijn plaats is, en of en zo ja welke maatregelen er intern kunnen worden genomen om herhaling van het probleem te voorkomen.

Wij streven ernaar uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren; indien dit niet lukt wordt je ingelicht over de reden van het uitstel, en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn het bestuur wel denkt met een reactie te kunnen komen.

TOT SLOT

Wij hopen uiteraard dat wij jouw klacht op een voor u bevredigende wijze kunnen oplossen. Het kan echter zijn dat de reactie van ons kantoor jou niet tevreden stelt. Indien we er ook na nader overleg niet uitkomen, kan jezelf eventueel wenden tot de Accountantskamer te Zwolle voor het aanhangig maken van een tuchtzaak. Indien er vragen zijn over deze klachten- en klokkenluidersregeling horen wij dit graag.

Baskuul sluit zich aan bij OAMKB

Belangrijk nieuws! Baskuul Adviseurs sluit zich aan bij oamkb

Al jaren streven wij ernaar om onze klanten de beste dienstverlening te bieden. Bij Baskuul geloven we in betrokkenheid, meedenken en voortdurende optimalisatie. Om deze kwalitatieve dienstverlening te waarborgen, hebben we besloten om een strategische stap te zetten naar de toekomst: Baskuul Adviseurs is nu onderdeel van oamkb.