Derde steunpakket Corona

Top 10 Belastingplan 2021

Prinsjesdag 2020 zit er weer op, daarom is het de hoogste tijd voor de top 10 belastingplan 2021! Lees hieronder de top 10 van onderwerpen uit het belastingplan van 2021 en wat dit voor jou kan betekenen.

1. Inkomstenbelasting

Nummer 1 uit de top 10 belastingplan 2021 heeft betrekking op de inkomstenbelasting. De inkomstenbelasting zal in 2021 licht dalen. De inkomstenbelasting bestaat uit twee schijven, waarover een verschillend tarief verschuldigd is. De eerste schijf gaat over een inkomen t/m € 68.507,-. Over deze schijf is vanaf 2021 37,10% inkomstenbelasting verschuldigd in plaats van de eerdere 37,35%. De tweede schijf heeft betrekking op inkomen boven € 68.507,-. Het tarief van deze schijf blijft wel gelijk, namelijk 49,5%. Hierdoor behalen de lagere inkomens een voordeel. Omdat er meerdere regelingen veranderen is het maar de vraag in hoeverre de koopkracht hierdoor ook daadwerkelijk toeneemt.

2. Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een bedrag waarover zelfstandigen geen belasting betalen (€7.030,- in 2019). Omdat het verschil tussen te betalen belastingen voor werknemers en zelfstandigen hierdoor relatief groot is, was het al de bedoeling om deze zelfstandigenaftrek in meerdere jaren af te bouwen. Dit proces wordt nu versneld, tot € 3.240 in 2036. Voor 2021 is het bedrag aan zelfstandigenaftrek nog € 6.670,-.

3. Arbeidskorting

De arbeidskorting is een aftrekmogelijkheid waar elke werkende Nederlander recht op heeft. Wel zitten hier ook verdere voorwaarden aan. De arbeidskorting gaat in 2021 iets omhoog. Daardoor is er minder belasting verschuldigd. De arbeidskorting gaat van € 3.819,- in 2020 naar € 4.205,- in 2021.

4. Overdrachtsbelasting starters

Het stond al even op het programma, maar nu is het dan toch zover. Vanaf 2021 zijn starters vrijgesteld van overdrachtsbelasting bij de aankoop van een huis. De cumulatieve voorwaarden:

  • De koper is tussen de 18 en 35 jaar;
  • Er is door de koper niet eerder gebruik gemaakt van de overdrachtsbelastingvrijstelling;
  • De woning gaat worden gebruikt als hoofdverblijf;
  • Het gaat om de aankoop van een eigen woning.

Voldoe je aan al deze voorwaarden, dan is er sprake van de overdrachtsbelastingvrijstelling. In andere gevallen blijft het tarief 2% van de aankoopsom. Koop je als belegger, rechtspersoon of zal de woning niet als hoofdverblijf worden gebruikt, dan gaat het tarief naar 8% van de aankoopsom. Met deze maatregel wil de overheid het op de woningmarkt makkelijker maken voor starters. Nu hebben starters het vaak moeilijk omdat de huizenprijzen erg hoog zijn, o.a. doordat beleggers veel onroerend goed opkopen om dit vervolgens te verhuren.

5. Vennootschapsbelasting

Dat er tariefwijzigingen zouden komen in de vennootschapsbelasting (VPB) was al langer bekend. De wijzigingen pakken wel iets anders uit dan in eerste instantie aangekondigd was. De VPB kent twee tarieven. Het lage tarief was verschuldigd over de eerste € 200.000,- winst en bedroeg 16,5%. Vanaf 2021 is het lage tarief over de eerste € 245.000,- verschuldigd én wordt het tarief verlaagd naar 15%. Het hoge tarief van 25% blijft ongewijzigd. Daardoor ontstaat een voordeel voor (relatief) kleinere bedrijven binnen de VPB.

6. Box 3 inkomstenbelasting

Box 3 is de benaming voor het gedeelte van de inkomstenbelasting dat verschuldigd is over de bezittingen -/- schulden van een persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld spaargelden en onroerend goed dat niet als eigen woning wordt gebruikt, maar ook de schulden die daar tegenover staan. Het verschil tussen de bezittingen en schulden is het vermogen waarover belasting verschuldigd is. Tot 2020 is de eerste € 30.846,- per belastingplichtige vrijgesteld van heffing. Vanaf 2021 gaat dit omhoog naar € 50.000,- per belastingplichtige. Een voordeel voor mensen met meer vermogen dus.

7. Bijtelling Elektrisch rijden

Elektrisch rijden heeft als voordeel dat de bijtelling bij privégebruik van de auto lager is dan bij benzine of dieselauto’s. Dit voordeel zal elk jaar een beetje minder worden. In 2020 bedroeg de bijtelling nog 8% over de eerste € 45.000,- van de cataloguswaarde van de auto. Vanaf 2021 is dit 12% over de eerste € 40.000,-. Komt de auto boven deze cataloguswaarde uit? Dan is het normale tarief van 22% van toepassing. De maximale cataloguswaarde geldt overigens niet voor auto’s aangedreven door geïntegreerde zonnecellen.

8. Multinationals

Al enige tijd is het een doorn in het oog van veel andere landen dat Nederland belastingtechnisch gezien een hele fijne plek is voor multinationals om zich te vestigen. Veel van dit soort bedrijven maken (enorme) winsten, maar betalen in Nederland niet of nauwelijks belasting. Om dit tegen te gaan heeft het kabinet dan ook 3 maatregelen voor 2020 aangekondigd:

  • Het kabinet gaat onderzoeken hoe belastingtechnisch gezien vreemd en eigen vermogen meer gelijk getrokken kan worden;
  • Verliezen kunnen nog maar tot € 1.000.000,- van de belastbare winst volledig verrekend kunnen worden. Is er meer winst gemaakt in een kalenderjaar? Dan is 50% van de verliezen nog maar te verrekenen. Daardoor is verliesverrekening minder aantrekkelijk.
  • Bij liquidatie of staking van een onderneming ontstaan vaak verliezen. Hiervoor bestaat een aftrekmogelijkheid, maar deze zal worden beperkt indien het gaat om buitenlandse activiteiten.

9. Omscholing

Omdat er in sommige branches een groot tekort is aan personeel, waar mede door toedoen van de coronacrisis in andere branches veel werklozen zullen ontstaan, is het belangrijk om te kijken naar mogelijkheden tot scholing en omscholing. Mensen kunnen daardoor gemakkelijker in een andere branche aan de slag waar dit hard nodig is. Daardoor is de kans op werkloosheid kleiner.

10. Komst nieuwe investeringsregeling

De regering heeft duidelijk gemaakt dat het door middel van investeren en niet door middel van bezuinigen uit de crisis die door Corona is ontstaan te komen. Daarom komt de regering met een nieuwe investeringskorting voor ondernemers. De regeling zal later pas worden afgerond en bekend gemaakt worden, maar is een sterk signaal vanuit de gedachte tot investeren. Omdat de regeling nog niet volledig is uitgewerkt, zullen wij hier later nog over berichten.

Contact

Heb je vragen over bovenstaande of wil je om een andere reden contact opnemen? Onze experts staan graag voor je klaar!

Tags: