Corona steun

De uitgebreide Corona steun

Het Kabinet heeft een uitbreiding aangekondigd van de huidige coronasteun. Daarnaast zijn er inmiddels wat bijzonderheden te vermelden over de (omgang met de) bestaande coronamaatregelen. Lees meer over de uitgebreide Corona steun in deze nieuwsbrief.

Verhoging TVL-regeling

Het subsidiepercentage van de TVL-regeling wordt in het 2e kwartaal van 2021 verhoogd van 85% naar 100%. Dit betekent dat je als ondernemer voor meer subsidie in aanmerking kunt komen. Houd er wel rekening mee dat de TVL-subsidie naast het subsidiepercentage  afhankelijk is van het percentage omzetverlies en het vaste-lastenpercentage van de sector, waarin je als ondernemer werkzaam bent. Wil je weten of jij voor deze subsidie in aanmerking komt en zo ja, wat dan de hoogte is waar je rekening mee moet houden, dan kunnen wij jou hierbij helpen.

De verwachting is dat de TVL voor het 2e kwartaal van 2021 medio mei aangevraagd kan worden. Het kan zijn dat de verhoging tegen die tijd nog niet is doorgevoerd in de systemen bij de RVO, waardoor de aanvraag (net als bij de vorige TVL-aanvragen) wordt gebaseerd op het oude subsidiepercentage (85%) en er later een nabetaling van (15%) volgt. Dit wordt dan op een later moment automatisch gecorrigeerd.

Let op:

 • De TVL-subsidie telt mee als inkomsten bij het omzetbegrip dat wordt gehanteerd binnen de NOW. Voor iedere euro extra TVL wordt daarom grofweg ongeveer 20 eurocent minder NOW uitgekeerd. Praktisch betekent dit dat de verhoging van de TVL ertoe zal leiden dat ondernemers in het 2e kwartaal minder NOW-steun zullen ontvangen. Per saldo wordt de subsidie wel hoger.
 • Er zullen ook bedrijven zijn die – door de verruiming van de TVL en vanwege het bovenstaande effect – geen NOW meer zullen ontvangen. Dit zijn bedrijven in sectoren met een hoog vaste-lastenpercentage (tenminste 34%) en met een omzetverlies relatief dicht bij de omzetverliesdrempel van 30% in de TVL. Ook is mogelijk dat zij hierdoor per saldo minder steun ontvangen. Laat je daarom vooraf goed informeren!

Alsnog hardheidsclausule in TVL-regeling

In de TVL worden 2 hardheidsclausules opgenomen. Deze maken het mogelijk dat ondernemers bij wie de werkelijke hoofdactiviteit van het bedrijf afwijkt van de SBI-code in het Handelsregister van de KvK toch in aanmerking kunnen komen voor de TVL óf voor meer TVL dan op basis van hun SBI-code. Als je hier gebruik van wilt maken, dan moet je aantonen dat de feitelijke hoofdactiviteiten die je uitvoerde op 15 maart 2020 in werkelijkheid anders waren dan uit de inschrijving in het Handelsregister blijkt. Als een beroep hierop slaagt, dan is het mogelijk om af te wijken van de SBI-code waarmee je op 15 maart 2020 (foutief) stond ingeschreven. Op deze manier kun je alsnog voor (een hogere) TVL-subsidie in aanmerking komen. Deze afwijkmogelijkheid krijgt terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 en wij kunnen jou hierbij helpen.

Uitwerking TONK-regeling

De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door de coronacrisis een sterke terugval in inkomsten hebben en daardoor hun noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen betalen.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet je in ieder geval:

 • 18 jaar of ouder zijn;
 • Aanzienlijk inkomen verloren hebben door de coronacrisis;
 • Jouw woonlasten niet meer uit het huishoudensinkomen of jouw vermogen kunnen betalen. Let op: de waarde van jouw woning, het vermogen in jouw onderneming, de TVL-subsidie én de NOW-subsidie tellen hiervoor niet mee;
 • ook met een andere financiële regeling of uitkering niet voldoende inkomsten hebben om jouw woonkosten van te betalen.

Per gemeente wordt er anders omgegaan met het bepalen van de doelgroep en de hoogte van de vergoedingen. Dat past bij de decentrale beleidsruimte die gemeenten hebben en de mogelijkheid om de TONK aan te passen aan de lokale omstandigheden. Wil je weten of je voor deze regeling in aanmerking komt, neem dan contact op met jouw woongemeente.

Garantiefonds evenementenbranche

Ondernemers in de evenementenbranche kunnen weer aan de slag met het plannen en organiseren van evenementen vanaf 1 juli 2021. Het garantiefonds is bedoeld voor professionele organisatoren van evenementen die in Nederland gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021. Het gaat dan om festivals, concerten, sportevenementen en zakelijke evenementen. Met dit garantiefonds staat de Overheid garant voor de gemaakte kosten wanneer het evenement door coronabeperkingen onverhoopt niet door kan gaan. Je ontvangt in dat geval het grootste gedeelte (80%) van de kosten terug als gift, de overige kosten worden vergoed in de vorm van een lening.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling, geldt het volgende:

 • De subsidieregeling is gericht op evenementen die gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021.
 • Het is toegestaan om een evenement dat (normaal gesproken) gepland stond voor 1 juli 2021 te verplaatsen naar een datum tussen 1 juli en 31 december 2021.
 • Evenementen die bij de 2 (direct) voorafgaande edities een annuleringsverzekering hadden, vallen onder de regeling.
 • Het evenement dient georganiseerd te worden in Nederland.
 • De organisatoren houden zich aan de dan geldende corona- en veiligheidsmaatregelen. Hoogte van budget of aantal bezoekers speelt hierbij geen rol.
 • Gratis evenementen vallen niet onder de regeling.
 • Als een evenement door de Overheid wordt verboden vanwege de coronasituatie en de organisator als gevolg daarvan het evenement annuleert, kan de organisator maximaal 100% van de dan reeds gemaakte kosten gecompenseerd krijgen.
 • Als subsidie wordt gevraagd voor meer dan 80% van de gemaakte kosten, dan krijgt de organisator voor het resterende deel een lening tegen 2% rente.

De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Naar verwachting kan per 1 mei 2021 een beroep op deze regeling binnen de uitgebreide corona steun worden gedaan.

Belastingmaatregelen

Het Kabinet onderzoekt momenteel of nadere versoepelingen van het bestaande beleid voor uitstel van betaling van belastingschulden noodzakelijk is. Daarbij worden opties afgewogen als het verlengen van de betalingstermijn (nu 36 maanden), een latere startdatum voor de aflossingen (nu 1 oktober 2020) en/of een langere periode met verlaagde invorderingsrente (0,01%). Daarnaast is het Kabinet aan het kijken of –en op welke wijze- er op een soepelere manier omgegaan kan worden met saneringsverzoeken. De uitkomsten van deze wegingen worden in het tweede kwartaal verwacht.

Let op:

Het is belangrijk dat je, als je eerder een aanvraag voor 3 maanden uitstel van betaling hebt ingediend –en na deze 3 maanden nog steeds niet aan jouw betalingsverplichtingen kunt voldoen- je zelf om verlenging van het uitstel aanvraagt. Dit kan ook via ons, maar als je dit niet doet, dan loop je het risico om uitgesloten te worden voor de betalingsregeling van (nu nog) 36 maanden. Als het goed is, ben je (als je eerder uitstel hebt aangevraagd) door de Belastingdienst op dit risico gewezen, maar zekerheidshalve halen wij het hier nog even aan.

Als we terugkijken op de afgelopen periode dan lijken er ook een aantal regelingen niet helemaal vlekkeloos te verlopen. Hieronder tref je een aantal opvallende zaken aan, welke wij (en andere kantoren) hebben geconstateerd. Herken jij je in een van onderstaande gevallen, dan horen wij dat graag van jou zodat wij onze krachten kunnen bundelen en mogelijk in het collectief hiertegen kunnen optreden.

Berekening definitieve NOW lijkt mis te gaan

De definitieve vaststelling van de 1e en 2e NOW-periode (maart, april, mei, juni, juli, augustus en september 2020) blijft de gemoederen bezighouden. De subsidie wordt namelijk niet altijd juist berekend zo leert de praktijk. Ben jij het niet eens met de beslissing van het UWV over de NOW? Neem dan contact met ons op. Als er namelijk ten onrechte geen NOW of een te laag bedrag wordt toegekend of als het UWV onterecht uitgaat van een onjuiste loonsom, dan kun je hiertegen bezwaar aantekenen.

Valkuilen Tozo 1

In de 1e fase van de Tozo-uitkering gold geen partnertoets. Toch krijgt deze Tozo-steun een vervelend staartje voor partners met eigen (loon)inkomsten. Uit de vooraf ingevulde belastingaangifte 2020 blijkt namelijk dat de helft van de Tozo-steun aan de partners met eigen (loon)inkomsten wordt toegerekend. Zij moeten daarover inkomstenbelasting betalen.
Hierover bestaat veel verbolgenheid, maar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten weten dat de toerekening terecht is. De Tozo-steun is namelijk gebaseerd op de Algemene Bijstandswet en is dus een gezinsinkomen. Dit heeft gevolgen voor de inkomstenbelasting van de partner met eigen inkomen.

De vraag is of dit terecht is? Wij verzamelen momenteel voorbeelden hiervan, zodat we (gezamenlijk met andere kantoren) kunnen kijken wat we hier in het collectief kunnen ondernemen. Heb jij een dergelijk voorbeeld, laat het ons dan weten. Wellicht dat wij iets voor jou kunnen betekenen.


Heb je een vraag? Wij helpen jou graag verder!


Tags:
Baskuul sluit zich aan bij OAMKB

Belangrijk nieuws! Baskuul Adviseurs sluit zich aan bij oamkb

Al jaren streven wij ernaar om onze klanten de beste dienstverlening te bieden. Bij Baskuul geloven we in betrokkenheid, meedenken en voortdurende optimalisatie. Om deze kwalitatieve dienstverlening te waarborgen, hebben we besloten om een strategische stap te zetten naar de toekomst: Baskuul Adviseurs is nu onderdeel van oamkb.