Derde steunpakket Corona

Derde steunpakket Corona

Het 2e steunpakket loopt 30 september a.s. af en het derde steunpakket Corona is inmiddels bekend en treedt per 1 oktober in werking. In dit 3e steunpakket zijn de NOW, TVL en ook de Tozo in aangepaste vorm verlengd tot eind juni 2021. De regelingen worden de komende maanden versoberd en afgebouwd. De wijzigingen en de inhoud van dit derde steunpakket Corona tref je hieronder aan.

Verlenging en wijziging NOW

De NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het Corona virus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Deze regeling wordt per 1 oktober met 3 tijdvakken van 3 maanden verlengd en op een aantal punten gewijzigd.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • NOW 3.0 geldt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden);
  • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak (januari t/m maart 2021) omhoog van 20% naar 30%;
  • De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van de vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%;
  • In tegenstelling tot bij de NOW 1.0 en NOW 2.0 mag de loonsom geleidelijk worden verminderd zonder dat de subsidie lager wordt. Het vrijstellingspercentage is het percentage van de totale loonsom dat de werkgever kan dalen zonder gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak, 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak. Let op: de (vrijwillige) daling van de loonsom kan tot stand komen door natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan te houden of door een vrijwillig loonoffer te vragen van werknemers;
  • De korting op de subsidie die in de NOW 2.0 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag via het UWV, keert niet meer terug;
  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon (€ 4.769).

Samengevat:

NOW 3.0 Minimaal omzetverlies

 

Maximale compensatie bij 100% omzetverlies Maximaal vrijstellings-percentage Maximaal te vergoeden loon per werknemer
Oktober t/m december 2020 (1e tijdvak) 20% 80% 10% € 9.538
Januari t/m maart 2021 (2e tijdvak) 30% 70% 15% € 9.538
April t/m juni 2021 (3e tijdvak) 30% 60% 20% € 4.769

Aanvragen

Het kabinet streeft ernaar om de aanvraag voor de NOW 3.0 op 16 november 2020 te starten. Dan kan voor de eerste periode van oktober tot en met december 2020 de aanvraag worden ingediend. De aanvraagmogelijkheid staat los van eerdere aanvragen voor de NOW 1.0 en of de NOW 2.0. Ook de NOW 3.0 kan via het UWV worden aangevraagd.

Let op!

De precieze voorwaarden van NOW 3.0 worden op dit moment nader uitgewerkt en zullen uiterlijk 1 oktober 2020 bekend worden gemaakt. Mocht het zijn dat er nog wijzigingen worden doorgevoerd, dan volgt er natuurlijk ook een nieuwe nieuwsbrief.

Verlenging en wijziging TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de Corona maatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. Zij kunnen bij de RVO een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de vaste lasten. Ook deze regeling wordt per 1 oktober 2020 gewijzigd en verlengd.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • TVL 3.0 geldt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden);
  • Het maximum subsidiebedrag wordt verhoogd naar €90.000 (in plaats van €50.000).
  • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling gaat vanaf het tweede tijdvak (januari t/m maart 2021) omhoog van 30% naar 40% en vanaf het derde tijdvak (april t/juni 2021) omhoog van 40% naar 45%;
  • Het bedrijf heeft minimaal €4.000 aan vaste lasten in 3 maanden (in plaats van 4 maanden).

De overige voorwaarden van de TVL blijven vooralsnog ongewijzigd.

Samengevat:

TVL 3.0 Minimaal omzetverlies

 

Maximale compensatie
Oktober t/m december 2020 (1e tijdvak) 30% € 90.000
Januari t/m maart 2021 (2e tijdvak) 40% € 90.000
April t/m juni 2021 (3e tijdvak) 45% € 90.000

Aanvragen

De subsidie is steeds per drie maanden aan te vragen. Vanaf 1 oktober 2020 (tot 29 januari 2021) kunnen ondernemers TVL voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 aanvragen. Aanvragen dien je in via de RVO met eHerkenning of DigiD. Ook wij kunnen de aanvraag voor jou indienen.

Verlenging en wijziging Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Ook de Tozo wordt verlengd tot 1 juli 2021. De Tozo 3.0 kent als belangrijkste verschil met de eerdere regelingen de invoering van een vermogenstoets. Deze toets komt in aanvulling op de toetsen die in de Tozo 2 bestaan.

Vermogenstoets

De vermogenstoets houdt in dat ondernemers met meer dan € 46.520 aan direct beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldo en aandelen, obligaties en opties e.d.) niet in aanmerking komen voor Tozo 3.0. Ander vermogen, waaronder dat uit de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten. Bij de aanvraag legt de zelfstandige een verklaring af over de beschikbare geldmiddelen, die achteraf steekproefsgewijs door gemeenten wordt gecontroleerd.

Inkomenstoets partner blijft

De toets op het inkomen van de partner blijft van kracht. Er wordt niet gekeken naar levensvatbaarheid van het bedrijf en de kostendelernorm wordt ook nu niet toegepast. Deze norm betekent dat wanneer meerdere volwassenen samenwonen, de bijstandsuitkering lager wordt, omdat ervan uit wordt gegaan dat de kosten gedeeld worden.

Lening blijft mogelijk

Ook onder de Tozo 3.0 blijft een lening voor bedrijfskapitaal mogelijk. Het totale bedrag van de lening mag onder de Tozo 1.0, 2.0 en 3.0 samen niet meer bedragen dan € 10.157. Ondernemers die al een lening van deze omvang hebben gekregen, kunnen die dus niet nog een keer aanvragen.

Overgang naar Bbz
Daarnaast wordt een stap gezet naar toepassing van het reguliere bijstandsregime voor zelfstandig ondernemers, zoals vastgelegd in het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Per 1 januari 2021 zullen gemeenten samen met de zelfstandig ondernemers inventariseren of en welke ondersteuning nodig is. Hierbij worden bestaande instrumenten uit de Participatiewet ingezet, zoals coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Vanaf 1 juli 2021 is het reguliere Bbz van toepassing. Het Bbz biedt een vangnet zowel voor ondernemers die hun bedrijf willen voortzetten, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.

Aanvragen

De regeling is aan te vragen tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021. De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen. Houd de website van jouw gemeente in de gaten voor meer informatie.

Afbouwen fiscale maatregelen

De bestaande versoepeling van fiscale regels vanwege de coronacrisis, zoals uitstel van betaling en verlaging van belastingrente, wordt afgebouwd. Het uitstel van belastingen kunt u krijgen voor onder meer de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting,

Uitstel tot uiterlijk 1 januari 2021

Ondernemers kunnen nog tot 1 oktober 2020 uitstel van belastingbetaling of een verlenging van het uitstel aanvragen bij de Belastingdienst. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Vanaf 1 januari 2021 is uitstel in beginsel niet meer mogelijk.

Aflossen belastingschulden

Ondernemers die geen uitstel of verlengd uitstel bij de Belastingdienst aanvragen, dienen hun belastingschulden in beginsel in 24 maanden af te lossen. Heeft u uitstel gekregen, dan dient u uiterlijk per 1 januari 2021 met aflossen te starten.

Maatwerk bij aflosproblemen?

Wanneer aflossen niet mogelijk is, wordt bekeken of een maatwerkoplossing mogelijk is, zoals langer uitstel van betaling. In die gevallen zal een verklaring van een derde-deskundige, zoals een accountant, nodig zijn. Hieruit moet blijken dat er liquiditeitsproblemen zijn, dat deze tijdelijk zijn, dat ze vóór een afgesproken datum worden opgelost en dat de onderneming levensvatbaar is. De Belastingdienst beraadt zich nog over uitbreiding van de bestaande mogelijkheid tot schuldsanering.

Invorderingsrente blijft laag

Invorderingsrente moet betaald worden als belastingschulden niet tijdig zijn voldaan. De invorderingsrente is vanwege de coronacrisis verlaagd naar 0,01%. Ondernemers hoeven dus nauwelijks rente te betalen over de belastingschuld gedurende het uitstel van betaling. De verlaagde invorderingsrente van 0,01% blijft tot en met 31 december 2021 van kracht.

Belastingrente per 1 oktober 2020 omhoog

Ondernemers betalen belastingrente als een aanslag door de schuld van de ondernemer te laat kan worden vastgesteld of als de Belastingdienst afwijkt van de aangifte. De belastingrente bedraagt nu ook 0,01%, maar dit percentage zal per 1 oktober 2020 weer teruggaan naar het oorspronkelijke niveau van 4%. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting (Vpb) zal tot en met 31 december 2021 ook 4% bedragen (in plaats van het oorspronkelijke niveau van 8%).

Reisaftrek verruimd

In de inkomstenbelasting bestaat de reisaftrek voor woon-werkverkeer dat met het openbaar vervoer wordt afgelegd en waarvoor de werknemer geen vergoeding van de werkgever krijgt. Sommige thuiswerkers reizen veel minder naar hun werk. Daardoor hebben ze recht op minder reisaftrek, terwijl de kosten vaak gewoon doorlopen. Daarom wordt voor 2020 de reisaftrek in de inkomstenbelasting toegepast alsof de werknemer zijn reispatroon van vóór de coronacrisis heeft voortgezet. Voorwaarde is wel dat de reiskosten ongewijzigd zijn.

Verlenging van en mogelijk nieuwe kredietfaciliteiten

De verlenging van tal van kredietfaciliteiten blijft ook na 1 oktober 2020 van kracht. Het is nog niet bekend of de voorwaarden nog worden gewijzigd. De verlenging betreft onder meer de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) en de regeling Klein Krediet Corona (KKC).

Het kabinet onderzoekt verder samen met de reisbranche de haalbaarheid en wenselijkheid van een kredietfaciliteit gekoppeld aan bestaande vouchers. Mocht blijken dat een rol voor de overheid hierin aantoonbaar doelmatig en wenselijk is, dan zal het kabinet zich daarop beraden.

Mogelijke verzekering evenementenbranche

Verder wordt in de evenementenbranche gesproken over nieuwe verzekeringsinstrumenten, waarmee activiteiten mogelijk hervat kunnen worden. Mocht blijken dat een rol voor de overheid hierin aantoonbaar doelmatig en wenselijk is, dan zal het kabinet zich ook daarop beraden.

Aanvullend sociaal pakket

Vanwege het verlies aan banen vanwege corona, wordt zo’n € 1,4 miljard uitgetrokken voor tal van sociale maatregelen, zoals begeleiding bij het vinden van nieuw werk door het UWV en gemeentes. Ook is dit geld beschikbaar voor om- en bijscholing en extra ondersteuning voor mensen die kwetsbaar zijn, zoals jongeren en mensen in de banenafspraak (voor mensen met een arbeidsbeperking). Daarnaast komt er steun voor mensen met een hoog risico op armoede en problematische schulden.

Contact

Heb je vragen over de nieuwe regelingen of wil je om een andere reden contact opnemen? Onze experts staan graag voor je klaar!

Tags: