Derde steunpakket ondernemers

Derde Steunpakket ondernemers

Het Kabinet heeft recentelijk het derde steunpakket voor ondernemers verder uitgebreid. Zo zijn reeds bestaande maatregelen aangevuld en zijn er nieuwe maatregelen in het leven geroepen om ondernemers nog meer te ondersteunen tijdens de coronacrisis. In deze nieuwsbrief lees je alles over deze gewijzigde en nieuwe maatregelen.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

De NOW is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus en de overheidsmaatregelen kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

De belangrijkste wijzigingen:

 • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling wordt niet verhoogd, maar blijft 20%;
 • De subsidie wordt verhoogd i.p.v. verlaagd. Het maximale vergoedingspercentage wordt 85% van de loonsom naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% betekent dat, dat je 85% van de loonsom vergoed krijgt. Kortom, hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de subsidie is;
 • De loonvrijstelling blijft 10%. Dit betekent dat de totale loonsom maximaal 10% mag dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten. Let op: de (vrijwillige) daling van de loonsom kan tot stand komen door natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan te houden of door een vrijwillig loonoffer te vragen van werknemers;
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer wordt niet verlaagd en blijft  2x het maximumdagloon;
 • Alle overige voorwaarden blijven ongewijzigd en vind je hier;
Samengevat:

 

Tijdvak Minimaal omzetverlies

 

Maximale compensatie bij 100% omzetverlies Maximaal vrijstellings-percentage Maximaal te vergoeden loon per werknemer per maand
Januari t/m maart 2021 20% 85% 10% € 9.718
April t/m juni 2021 20% 85% 10% € 9.718

Aanvragen

De subsidie voor de periode januari t/m maart 2021 kan aangevraagd worden bij het UWV vanaf 15 februari t/m 14 maart 2021. Het omzetverlies wordt dan vastgesteld over een driemaands periode die start op 1 januari, 1 februari of 1 maart 2021. De subsidie voor de periode april t/m juni 2021 kan worden aangevraagd vanaf 17 mei t/m 13 juni 2021. Het omzetverlies wordt dan vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 april, 1 mei of 1 juni 2021. Let op: in beide gevallen geldt dat als je eerder NOW hebt aangevraagd, je geen keuze hebt over de startdatum van de NOW periode. De vorige NOW-periode moet namelijk aansluiten op de nieuwe NOW-periode.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De TVL is voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de Corona maatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. Zij kunnen bij de RVO een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de vaste lasten.

De belangrijkste wijzigingen:

 • De TVL wordt geopend voor alle bedrijven in Nederland. Ook voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers;
 • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling wordt niet verhoogd, maar blijft 30%;
 • Het maximum subsidiebedrag wordt verhoogd naar €330.000 (i.p.v. €90.000). Let op: voor bedrijven met meer dan 250 werknemers geldt een maximum subsidiebedrag van € 400.000 (i.p.v. € 330.000);
 • Het minimum subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 1.500 (i.p.v. € 750);
 • Het maximale vergoedingspercentage wordt verhoogd naar 85% (i.p.v. 50-70%);
 • Alle overige voorwaarden blijven ongewijzigd en vind je hier;
Samengevat:
Tijdvak Doelgroep Minimaal omzetverlies Maximale compensatie bij 100% omzetverlies Minimum-

subsidie

Maximum-

subsidie

Januari t/m maart 2021 Alle bedrijven 30% 85% € 1.500 Mkb:                   € 330.000

Niet-mkb:              € 400.000

April t/m juni 2021 Alle bedrijven 30% 85% € 1.500 Mkb:                            € 330.000

Niet-mkb:                € 400.000

Aanvragen

De TVL-subsidie voor de periode januari t/m maart 2021 kan naar verwachting medio februari 2021 bij de RVO worden aangevraagd. De definitieve aanvraagdatum is nog niet bekend. Aanvragen dien je in via de RVO met eHerkenning of DigiD. Ook wij kunnen de aanvraag voor jou indienen.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)

De Tozo voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt of in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

De belangrijkste wijzigingen:

 • De vermogenstoets komt te vervallen. Dit betekent dat je als ondernemer voor de maanden januari t/m juni 2021 een uitkering voor levensonderhoud kunt aanvragen ook al heb je direct beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldo en aandelen, obligaties en opties e.d.);
 • Vanaf 1 februari 2021 kan een Tozo-uitkering aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand voorafgaande aan de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraag je bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 februari 2021, dan kan kun je deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 januari 2021.

Aanvragen

De Tozo-uitkering kan aangevraagd worden bij gemeente waar je woont. Hiervoor is een digitaal formulier beschikbaar. Kijk hiervoor op de website van jouw gemeente of klik hier om te kijken of je hiervoor in aanmerking komt.

Evenementenmodule

Organisatoren en toeleveranciers in de evenementenbranche zijn voor een groot deel afhankelijk van hun omzet in de zomermaanden. Daarmee kunnen zij de stillere wintermaanden overbruggen als er weinig evenementen zijn. Door de coronacrisis hebben deze ondernemers veel omzet in de zomer gemist. Nieuwe beperkingen verkleinen de kans om de gemiste omzet in de winter goed te maken. Het Kabinet komt daarom met een aparte regeling voor de evenementenbranche, de zogenaamde evenementenmodule.

Voor de evenementensteun moet je als bedrijf voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Jouw bedrijf stond op 15 maart 2020 ingeschreven in het Handelsregister;
 • Je verdiende in het 2een 3e kwartaal van 2019 minimaal 50% van jouw omzet aan publieke evenementen in die periode;
 • Je hebt in het 2een 3e kwartaal van 2019 publieke evenementen georganiseerd, producten of diensten geleverd aan publieke evenementen of locaties voor publieke evenementen beschikbaar gesteld;
 • De georganiseerde, verplaatsbare evenementen waren publiekelijk toegankelijk, eventueel via kaartverkoop. Bij het evenement was een verzameling van mensen aanwezig die zich binnen een tijdvak op een locatie of terrein hebben bewogen. Denk aan kermissen, sportevenementen, festivals, publiekelijk toegankelijke congressen en beurzen. Let op: besloten bedrijfsevenementen, productlanceringen, bruiloften of familiefeesten komen niet in aanmerking voor de evenementenmodule;
 • Je hebt in juni tot en met september 2020 TVL aangevraagd en gekregen;
 • Je bent in het 4ekwartaal van 2020 en/of in het 1e kwartaal van 2021 niet in aanmerking gekomen voor TVL. Dat komt door een lage referentieomzet in het 4e kwartaal van 2019 en/of het 1e kwartaal van 2020, waardoor de drempel van € 3.000 vaste lasten niet wordt gehaald;
 • Jouw onderneming is niet failliet en heeft geen uitstel (surseance) van betaling aangevraagd.

Als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, ontvang je 33,3% van de TVL van juni t/m september 2020 met een minimum van € 750 en een maximum van € 16.650. De evenementenmodule is nog niet aan te vragen, omdat de regeling nog niet volledig is uitgewerkt. De verwachting is dat deze subsidie in februari 2021 kan worden aangevraagd. Als je in aanmerking komt, kunnen de subsidies straks met terugwerkende kracht ook voor het 4e kwartaal van 2020 worden aangevraagd.

Garantieregeling evenementenbranche

Nadat de maatregelen weer versoepeld zijn, zal er voor de evenementensector een verhoogd risico blijven op annulering dat zij niet volledig zelf kunnen dragen. Het kabinet wil de sector ondersteunen in een oplossing hiervoor, aangezien dit perspectief biedt voor specifieke groepen en voor de samenleving als geheel. Er wordt op korte termijn een garantieregeling uitgewerkt zodat evenementen georganiseerd kunnen worden vanaf een tijdvak waar dat vanuit coronaoptiek redelijkerwijs verantwoord is, inzet is nu vanaf 1 juli 2021

Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD)

Door de verplichte sluiting van de non-food detailhandel vanaf 15 december 2020 blijven ondernemers onverwacht met kostbare voorraden zitten. Het Kabinet heeft daarom besloten dat de ondernemers in de non-food detailhandel, welke verplicht gesloten zijn, voor het 4e kwartaal van 2020 en het 1e kwartaal van 2021 in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige opslag welke bovenop de TVL-subsidie komt. Wil je weten of jij hiervoor in aanmerking komt, kijk dan of jouw SBI-code op deze lijst staat.

Als jouw SBI-code voorkomt op de lijst én je voldoet aan de huidige TVL-voorwaarden, dan kun je via de TVL-aanvraag deze subsidie aanvragen. Deze eenmalige opslag ademt, net als de TVL-subsidie, mee met het omzetverlies en kan oplopen tot maximaal € 200.000. Let op:  voor het ontvangen van deze VGD hoef je geen aparte aanvraag in te dienen. Dit loopt automatisch mee in de reeds ingediende en nog in te dienen TVL-aanvragen. Voor een reeds ingediende TVL-aanvraag voor de periode oktober t/m december 2020 geldt dat deze extra opslag medio januari automatisch nabetaald zal worden.

Let op: de VGD wordt gekoppeld aan de SBI-code van de hoofdactiviteit, zoals die op 15 maart 2020 stond ingeschreven in de het Handelsregister.

Horeca Voorraad en Aanpassingen-regeling (HVA)

De Horeca Voorraad en Aanpassingen-regeling HVA-regeling was bedoeld om kosten voor de bederfelijke voorraad en extra gemaakte aanpassingen aan 1,5 meter door de plotselinge horecasluiting in oktober 2020 op te vangen. Ondanks dat de coronamaatregelen voortduren, en de horeca nog steeds gesloten is, hebben ondernemers deze kosten niet opnieuw hoeven maken. Om die reden is deze regeling vervallen.

Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK)

De TONK is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Dat geldt bijvoorbeeld voor werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering, of voor zelfstandigen die vanwege de coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen maar geen aanspraak op de Tozo kunnen maken. Maar ook burgers die al in 2020 ingestroomd zijn in een uitkering (WW, Bijstand of Tozo) vanwege de coronacrisis, maar waarvoor de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te betalen, komen in aanmerking voor de TONK. De TONK kan dan voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten.

Aanvragen

De regeling wordt momenteel verder uitgewerkt en gaat lopen via de gemeente waar je woont. De TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021. De verwachting is dat de uitwerking van deze regeling medio februari bekend is en dat vanaf 1 maart 2021 TONK-aanvragen ingediend kunnen worden. Zodra meer bekend is over deze regeling, volgt een nieuwe nieuwsbrief.

Starters

Het kabinet erkent dat ook starters hard getroffen zijn door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Er komt daarom een aparte regeling voor starters die zo veel mogelijk is gebaseerd op de huidige TVL. De regeling zal gelden voor ondernemers gestart tussen 1 januari en 30 juni 2020. De precieze voorwaarden worden momenteel nader uitgewerkt. De referentieperiode zal het derde kwartaal van 2020 zijn en de regeling geldt voor zowel het eerste als het tweede kwartaal van 2021. Zodra hier meer over bekend is, volgt een nieuwe nieuwsbrief.

Starters die hun onderneming zijn gestart tussen 1 januari en 15 maart komen daarmee ook voor de reguliere TVL in aanmerking. Dit acht het kabinet verdedigbaar, aangezien een flink deel van deze starters in de TVL 1.0 en het vierde kwartaal van de TVL slechts beperkt of helemaal geen subsidie ontvangen door de referentiesystematiek. Zij hebben bijvoorbeeld in de aanloopfase van hun bedrijf nog niet direct een volwaardige omzet kunnen draaien vanwege een verbouwing of het wachten op een vergunning. Om deze overlap te beperken is het kabinet voornemens starters tussen 1 januari en 15 maart 2020 in het tweede kwartaal enkel voor deze startersregeling in aanmerking te laten komen. Het kabinet hoopt het loket in april/mei van dit jaar te kunnen openen.

Financieringsmogelijkheden

Ondernemers gestart na 1 januari 2020

ondernemers die gestart zijn na 1 januari 2020 kunnen zelden aanspraak maken op de regelingen uit het huidige steunpakket. Dit omdat zij nauwelijks of geen referentieomzet hebben. Deze groep starters kan dan een Coronaoverbruggingskrediet afsluiten via Qredits, waarbij zij kunnen lenen tegen soepele leenvoorwaarden (1,75% rente voor 4 tot max. 6 jaar) tot een maximumbedrag van € 35.000.

Ondernemers gestart voor 1 januari 2020

Ondernemers die gestart zijn vóór 1 januari 2020 hebben wel een referentieomzet, en kunnen

aanspraak maken op meer onderdelen uit het huidige steunpakket. Zij kunnen gebruik maken van de huidige Corona-overbruggingskredieten met een lening van max. 5 jaar tegen 2% in het eerste jaar en daarna 5,75% rente, met een maximumbedrag van € 25.000.

Belastingmaatregelen

Ook na 31 maart 2021 kan er nog voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel worden aangevraagd wegens de voortdurende coronacrisis. Het kabinet heeft namelijk de termijn hiervoor verlengd tot 1 juli 2021. Voor ondernemers die op basis van de oude regeling al verlenging van eerder verkregen uitstel hebben gekregen, loopt het uitstel automatisch door tot 1 juli 2021. De opgebouwde belastingschuld hoeft niet meteen na 1 juli 2021 te worden voldaan. De ingangsdatum van de betalingsregeling van 36 maanden is opgeschoven naar 1 oktober 2021.

Let op: het is belangrijk dat ondernemers die eerder een aanvraag voor drie maanden hadden ingediend – en na deze drie maanden niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen
voldoen – zélf om verlenging van het uitstel vragen. Doe je dit niet, dan loop je het risico om uitgesloten te worden voor de betalingsregeling van 36 maanden. De Belastingdienst zal overigens de komende maanden ondernemers op dit risico wijzen met gerichte communicatie.

Er zijn naast bovengenoemde maatregelen nog meer maatregelen waar je als ondernemer een beroep op kunt doen, maar wij hebben de meest gebruikte maatregelen uiteengezet. Als je het volledige overzicht van de maatregelen wilt weten, kijk dan op deze website.

Als je meer informatie wilt over bovenstaande maatregelen of hulp nodig hebt bij de aanvragen, dan helpen wij jou graag verder.

Tags: