Update corona maatregelen

Hierbij weer een update over de corona maatregelen. Zoals in onze eerdere nieuwsbrieven uiteengezet is, heeft de overheid de belangrijkste steunmaatregelen inmiddels opengesteld. In de tussentijd zijn ook de eerste wijzigingen doorgevoerd én zijn er nieuwe steunmaatregelen bijgekomen. Ook zijn er een aantal belangrijke details waar je rekening mee moet houden. Hieronder lees je de belangrijkste updates, details en de actuele stand van zaken.

NOW-regeling

 • De aanvraag NOW kan slechts éénmaal worden ingediend. Voor de periode die je kiest, heb je de keuze uit 3 verschillende 3-maandsperiodes. Je kunt deze keuze later niet meer wijzigen. Kortom, kies bewust en zorgvuldig en kies de meest gunstige periode uit.
 • Bij de eindafrekening kan sprake zijn van terugvordering of nabetaling. Zorg dan ook dat je bij de aanvraag zoveel mogelijk aan probeert te sluiten bij de te verwachten omzet. Schat zo zuiver mogelijk in. Wij kunnen jou daarbij helpen!
 • Het UWV heeft voor het beoordelen van jouw aanvraag en de eindafrekening meer tijd gekregen, namelijk 52 weken in plaats van de eerder vastgestelde 22 weken.
 • Bij de eindafrekening kan sprake zijn van terugvordering of nabetaling. Kortom, vraag bij de indiening niet te veel en niet te weinig. Schat zo zuiver mogelijk in. Wij kunnen jou daarbij helpen!
 • Het loon van een DGA telt slechts mee als je als DGA verplicht verzekerd bent voor de sociale werknemersverzekeringswetten in Nederland. Dit is meestal niet het geval en zal daarom vaak niet meetellen.
 • Houdt er tot slot rekening mee dat een aanvraag met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 kan worden ingediend tot en met 31 mei 2020. Het is best een lastige opgave om het formulier goed in te vullen. Daarom kun je ons machtigen om dit voor jou te regelen.

TOGS-regeling / het Noodloket

 • De toegang tot de regeling is uitgebreid. Check deze lijst om te kijken of jouw bedrijf nu wel voor deze vergoeding in aanmerking komt.
 • Als jouw bedrijfsactiviteiten aan huis of vanuit huis werden verricht, dan werd je eerder nog uitgesloten van deze regeling, maar daar is nu ook verandering in gekomen. Je kunt nu ook een beroep doen op deze regeling als in of vanuit jouw woning significante bedrijvigheid plaatsvindt. Er geldt wel een extra voorwaarde. Je moet namelijk met een verklaring aannemelijk maken dat jouw bedrijfsactiviteiten een minimale omvang hebben. Een ondernemer met een fysieke inrichting buiten de eigen woning, heeft zo’n verklaring niet nodig. Door deze verruiming van de toegang tot de TOGS-regeling/ het Noodloket kun je bijvoorbeeld ook aanspraak maken op de eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 als je een kapperszaak of schoonheidssalon aan huis hebt of een rijschool. Wij kunnen jou hierbij helpen!
 • Als voorwaarde van deze regeling geldt dat er in de periode van 16 maart tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten zijn. Maar waar bestaan deze vaste lasten nu eigenlijk uit? Wij hebben met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gebeld en ook zij hebben (nog) geen overzicht van lasten die wel en niet meetellen. Wel konden zij aangeven dat de geest van de regeling is dat het kosten moeten zijn die samenhangen met het pand, denk aan elektriciteit, water, huur en belastingen, zoals afvalstoffenheffingen of wellicht ook met vervoermiddelen. Andere lasten of lasten die niet aan de genoemde periode toe te rekenen zijn, zullen naar verwachting niet meetellen.
 • Denk je op basis van jouw hoofdactiviteit in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming op grond van de TOGS-regeling/ het Noodloket, maar ben je onder de verkeerde SBI-code geregistreerd in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel? Meld dit dan hier (https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/melding-niet-aansluitende-sbi-code-wssl)

Belastingmaatregelen

 • De versoepelde procedure voor verzoeken om bijzonder uitstel voor drie maanden is uitgebreid naar andere belastingsoorten en heffingen. Naast voor de inkomstenbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage ZW, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffing, kan je nu ook versoepeld bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor milieubelastingen, accijnzen (alcohol, tabak en minerale oliën), verhuurdersheffing, assurantiebelasting, kansspelbelasting en verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken.
 • Heb je een belastingschuld lager dan € 20.000? In dat geval kun je langer dan 3 maanden uitstel aanvragen onder de versoepelde voorwaarden. Je moet wel bewijsstukken overleggen waaruit blijkt dat jouw omzetcijfers of jouw bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. Wij kunnen jou hierbij helpen!
 • Als je bijzonder uitstel van betaling aanvraagt voor de loonheffingen en/of omzetbelasting, hoef je bij de Belastingdienst geen melding meer te doen van betalingsonmacht. Het verzoek om bijzonder uitstel van betaling wegens het coronavirus wordt dan namelijk ook als melding betalingsonmacht aangemerkt voor verzoeken in de komende perioden.

Update BMKB-regeling

Heb je een Mkb-bedrijf met een gezond toekomstperspectief maar is jouw bedrijf in liquiditeitsproblemen gekomen door de Coronacrisis? In dat geval kun je tijdelijk (tot 1 april 2021) onder gunstiger voorwaarden gebruikmaken van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Deze regeling is tijdelijk verder verruimd om financiering voor ondernemers toegankelijker te maken. De verruiming bestaat uit het verlagen van het premiepercentage van 3,9% naar 2%. Wil je een financiering hebben met gebruikmaking van de BMKB? Wend je dan tot de bank of tot ons.

GO-regeling

Ook het budget van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO-regeling) wordt verder verruimd van € 1,5 miljard naar € 10 miljard. Daarnaast is het garantiepercentage verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en naar 90% voor het MKB, mits zij getroffen zijn door de Coronacrisis.

Nieuwe maatregel: continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders

Ben je als zorgaanbieder niet direct betrokken bij de zorg voor coronapatiënten, maar lijd je wel omzetverlies door de coronacrisis? In dat geval kun je vanaf 1 mei 2020 ook een continuïteitsbijdrage krijgen van jouw zorgverzekeraar. Dat heeft koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bekendgemaakt. Zorgaanbieders die hiervoor in aanmerking komen onder meer laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysio-, oefen- en ergotherapeuten, maar ook de wijkverpleging, het zittend ziekenvervoer en de zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg.

Zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders kunnen van de ondersteuning gebruikmaken. De regeling is niet bedoeld voor zorg en diensten die door of via opticiens worden verricht.

Continuïteitsbijdrage

De continuïteitsbijdrage is bedoeld om de vaste lasten zoals personeels- en huisvestingskosten te kunnen blijven betalen. De bijdrage wordt verleend over de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020 en kan bij voorschot worden uitbetaald. Het voorschot bedraagt per maand 70% van 1/12-deel van de door de zorgverzekeraar vergoede zorgkosten op jaarbasis, mits dat hoger is dan € 250. Het voorschot wordt verrekend met de later dit jaar door jou als zorgaanbieder ingediende declaraties voor zorgkosten. Daarnaast betalen de zorgverzekeraars de openstaande declaraties versneld aan jou uit.

Samenloop met TOGS-regeling

Om te voorkomen dat de continuïteitsbijdrage samenloopt met de tegemoetkoming op grond van de TOGS-regeling/het Noodloket, wordt er voor de toepassing van de TOGS-regeling een extra verklaring van zorgondernemers gevraagd. Daaruit moet blijken in hoeverre hun omzetverlies en personeelskosten al worden vergoed via de continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraars.

Nieuwe maatregel: uitstel bij betalingsproblemen hypotheeklasten

Hoewel de meeste steunmaatregelen zijn getroffen voor ondernemers en werkgevers, worden ook particulieren met betalingsproblemen hier en daar tegemoet gekomen. Heb je problemen met het tijdig betalen van de hypotheeklasten? Neem dan contact op met jouw bank. Banken hebben toegezegd om bij de concrete situatie passende oplossingen aan te bieden. Sommige grote banken bieden drie maanden uitstel aan als de betaalproblemen door de Coronacrisis worden veroorzaakt. Je hoeft dan ook geen (extra) kosten of vertragingsrente te betalen. Ook het gedeeltelijk betalen van hypotheeklasten behoort soms tot de mogelijkheden. Uiteraard moet je de achterstallige betalingen later wel inhalen.

Hopelijk biedt deze nieuwsbrief houvast of zelfs een uitkomst in deze moeilijke tijd. Wil je zelf kijken of je in aanmerking komt voor een van de maatregelen, gebruik dan de regelingencheck van de Kamer van Koophandel hieronder. Indien je hulp nodig hebt bij het aanvragen van bovenstaande maatregelen of er vragen zijn, dan helpen wij jullie uiteraard graag verder. Neem hier contact op met een van onze experts!

Regeling check kamer van koophandel:

KVK_corona_regelingencheck