Corona update

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

De uitvoeringsregels van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), ook wel bekend als de vervanger van de Werktijdverkorting, zijn gisterenmiddag bekend gemaakt. Een werkgever kan bij een omzetdaling van ten minste 20% een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit kan bij het UWV, voor maximaal 90% van het loon. Werkgevers kunnen naar verwachting per 6 april a.s. hiervoor een aanvraag indienen bij het UWV. Hieronder lees je de inhoud en de voorwaarden van deze regeling.

Inhoud van de regeling

De regeling komt in grote lijnen op het volgende neer:

 • Je verwacht een omzetverlies van tenminste 20% in de periode 1 maart 2020 t/m 31 juli 2020;
 • Je mag, gedurende de tegemoetkomingsperiode, geen werknemers ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen;
 • Je moet het loon, gedurende de tegemoetkomingsperiode, 100% doorbetalen. Dit geldt ook voor oproepers. Doe je dit niet, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van de subsidie;
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden waarin de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming is uitgewerkt:
  • Indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever.
  • Indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever.
  • Indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
 • Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Berekenen omzetverlies

Om de hoogte van je omzetverlies te bepalen, deel je je totale omzet uit 2019 door 4. Die uitkomst vergelijk je vervolgens met de omzet over de periode maart-april-mei 2020. Soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook kiezen voor een periode van 3 maanden voor de omzetvergelijking die 1 of 2 maanden later start. Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, dient de omzetdaling van het gehele concern aangehouden te worden. Aangezien achteraf pas de definitieve tegemoetkomingen worden vastgesteld, is het mogelijk dat er een nabetaling volgt. Ook kan als het omzetverlies lager is uitgevallen of verkeerd is berekend, een terugvordering plaatsvinden. Laat je dan ook vooraf informeren! Wij kunnen jou hier uiteraard bij helpen.

De loonsom

Voor de loonsom gebruikt het UWV gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Het is voor de NOW-aanvraag dus belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst. UWV neemt het sociale verzekeringsloon als grondslag. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit een maximum aan het loon per werknemer van 9538 euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5 procent van de werkenden valt onder dit maximum.

De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen.

De aanvraag

De NOW loopt via het UWV. Je kunt hiervoor nu nog geen aanvraag indienen. Het UWV streeft ernaar om de regeling op 6 april open te stellen, zodat per die datum een aanvraag ingediend kan worden. Overigens is voor de aanvraag geen e-Herkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. Als je een aanvraag hebt ingediend én in aanmerking komt voor deze regeling, keert het UWV een voorschot uit van 80%, verspreid over 3 termijnen. Het eerste deel krijg je binnen 2 tot 4 weken na je aanvraag, al verwacht UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan.

Houdt er rekening mee dat je als werkgever verantwoordelijk bent voor de informatie die je bij jouw aanvraag verstrekt. Het UWV heeft de mogelijkheid de betaling van het voorschot op te schorten als sprake is van een ernstig vermoeden dat niet aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan én kan een reeds verleende subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen. Tevens heeft het UWV de mogelijkheid om aangifte te doen als er sprake is van fraude. Het is dus van belang dat jouw aanvraag aan de voorwaarden voldoet en het omzetverlies op de juiste wijze is berekend én onderbouwd!

Wil je weten of jouw onderneming in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming, neem dan contact met ons op en wij helpen jou graag verder. Ook als je wil dat wij de aanvraag voor jou indienen of je advies wilt, kan je bij ons terecht.