Actuele informatie Corona

Actuele informatie Corona

Het is weer tijd voor een update, vandaar hier dan ook de actuele informatie omtrent Corona. In onze vorige nieuwsbrief  is het nieuwe steunpakket, voor zover het destijds bekend was bekend gemaakt. Vooruitlopend op de publicatie van de NOW-3 regeling van medio oktober, informeren wij jou met deze nieuwsbrief over de precieze voorwaarden van de NOW-3. In deze nieuwsbrief wordt met name ingegaan op de onderwerpen die zijn veranderd ten opzichte van de NOW-1 en 2. Daarnaast gaan we ook in op het aanvragen van de definitieve vaststelling van NOW 1.0 per 7 oktober jl.

Doel van de NOW en het vrijstellingspercentage

Het doel van de NOW 3.0 blijft het zoveel mogelijk behouden van banen en daarmee de werkgelegenheid. Tegelijkertijd wordt in NOW 3 ruimte geboden aan werkgevers om de onderneming te herstructureren waar nodig. Aan werkgevers wordt namelijk de mogelijkheid geboden om de loonsom enigszins te kunnen laten dalen zonder dat dit leidt tot verlaging van het subsidiebedrag.

Een loonsomdaling kan op verschillende manieren tot stand komen. Bijvoorbeeld door natuurlijk verloop of door een loonsverlaging in overeenstemming met werknemers (bijvoorbeeld door afspraken over baangarantie in ruil voor salarisdaling). Of ook in het uiterste geval door ontslag.

Looptijd

Zoals in onze vorige nieuwsbrief is aangegeven loopt NOW 3 van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021, waarbij een onderverdeling is gemaakt in 3 tijdvakken van 3 maanden. Het eerste tijdvak loopt van 1 oktober t/m 31 december 2020, het tweede tijdvak van 1 januari t/m 31 maart 2021 en het derde tijdvak van 1 april t/m 30 juni 2021. In het kader van de loonsomdaling betekent dit dat de loonsom in het 1e tijdvak mag dalen met 10%, in het 2e tijdvak met 15% en in het 3e tijdvak met 20% zonder dat dit leidt tot een verlaging van het subsidiebedrag. Dit betekent bijvoorbeeld dat als de loonsom van oktober tot en met december 2020 (1e tijdvak) ten opzichte van driemaal de loonsom van juni 2020 is gedaald met maximaal 10%, dit geen effect heeft op de hoogte van de subsidie.

Verschillen met NOW 2

Er zijn verschillen in voorwaarden tussen NOW-2 en NOW-3. Dat gaat ten eerste om het vervallen van korting in het geval van bedrijfseconomisch ontslag en ten tweede om het introduceren van een inspanningsverplichting voor de werkgever om werknemers die afvloeien naar nieuw werk te begeleiden.

Vervallen korting (boete)

In de NOW 3.0 worden de kortingen geschrapt die golden bij de NOW 1.0 en 2.0 bij het doen van een aanvraag tot ontslag van een werknemer om bedrijfseconomische omstandigheden.
Ten eerste vervalt in de NOW 3.0 de korting van 5% op het gehele subsidiebedrag als de werkgever bij grotere ontslagaanvragen geen overeenstemming heeft bereikt met de belanghebbende vakbonden of, bij gebreke daaraan, een andere werknemersvertegenwoordiging. Ten tweede geldt in de NOW 3.0 niet meer dat 100% (in de NOW 2.0, 150% in de NOW 1.0) van het loon van de werknemer die wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen, voor de gehele subsidieperiode in mindering wordt gebracht op de subsidie. Dit betekent dat in de NOW-3 de werkgever subsidie ontvangt over de loonkosten die hij tijdens de subsidieperiode heeft zolang een werknemer in die periode daadwerkelijk in dienst is.

Inspanningsverplichting werkgever

Werkgevers, die gebruik willen maken van NOW 3, zijn verplicht om zich in te zetten om werknemers van wie het dienstverband eindigt, of als het voornemen bestaat om dienstverbanden met werknemers te eindigen, te begeleiden naar een andere baan. Dit wordt de inspanningsverplichting genoemd. Deze verplichting is daarmee niet alleen bedoeld voor werknemers voor wie de werkgever bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt, maar voor alle mogelijkheden waarop de arbeidsovereenkomst kan eindigen, behalve in geval van pensionering van de werknemer. Zij geldt dus ook voor de werknemers van wie het dienstverband niet wordt voortgezet na het aflopen van een tijdelijk contract of voor werknemers met wie overeenstemming wordt bereikt over beëindiging met wederzijds goedvinden middels een vaststellingsovereenkomst. Dit doe je als werkgever door te bellen naar de UWV- telefoon NOW (088-8982004). Zij helpen jou dan verder. Doe je dat als werkgever niet, dan volgt een korting van 5% op het subsidiebedrag. Let op: dit wordt gecontroleerd!

Geen bonussen of dividend

Hoewel dit geen verschil is met NOW 2, willen wij het hier wel benoemen. Net als in de NOW-2 is het uitgangspunt dat van bedrijven die een beroep doen op overheidssteun in het kader van de NOW verwacht mag worden dat zij alles in het werk stellen om hun financiële positie te versterken om de werkgelegenheid in hun bedrijf veilig te stellen en voor toekomst een buffer op te bouwen. Dit leidt ook tot een doelmatige besteding van overheidsmiddelen. Daarom blijft de eis dat er geen bonussen of dividend wordt uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht, waarmee kapitaal aan de onderneming onttrokken wordt. In het 1e tijdvak (1 oktober t/m 31 december 2020) geldt dit voor 2020, maar voor het 2e  (1 januari t/m 31 maart 2021) en 3e tijdvak (1 april t/m 30 juni 2021) geldt dit voor 2021.

Bepaling omzetdaling en loonsom

De wijze van het berekenen van omzetdaling blijft gelijk aan de NOW 1.0 en 2.0. De omzetdaling wordt bepaald door een vierde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door de werkgever te kiezen periode van drie maanden. Ook kan weer per tijdvak worden gekozen over welke periode de omzetdaling wordt berekend.

Let op wanneer er al een aanvraag is ingediend voor NOW 2.0 en de subsidie is verleend. Dan moet namelijk de periode van omzetdaling voor het 1e tijdvak van NOW 3.0 aansluiten op diezelfde periode van omzetdaling. Dit geldt vervolgens ook voor de drie tijdvakken in de NOW 3.0. Als de NOW-subsidie wordt aangevraagd voor opeenvolgende tijdvakken, moeten de omzetperiodes dus op elkaar aansluiten.

Bij de bepaling van de loonsom worden de voorschotten van alle drie de tijdvakken gebaseerd op de loonsom van juni 2020. Hiervoor is gekozen omdat juni de meest representatieve maand is waarbij de loongegevens waren vastgesteld in de polisadministratie van het UWV. Zelfs nog voor de bekendmaking van het steun- en herstelpakket, wat risico’s op misbruik en oneigenlijk gebruik vermindert. Om deze reden is ook gekozen voor één referentiemaand, in plaats van drie verschillende maanden.

Aanvragen

Het UWV streeft ernaar het aanvraagloket voor het eerstvolgende aanvraagtijdvak vanaf  16 november 2020 tot 13 december 2020 te openen. Daarbij kan met terugwerkende kracht een aanvraag ingediend worden voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december).
Na het toekennen van de subsidie zal de aanvrager een voorschot van 80% ontvangen in drie termijnen.
Het aanvraagtijdvak voor het 2e tijdvak is 15 februari tot en met 14 maart 2021. Voor het 3e tijdvak is het beoogde aanvraagtijdvak 17 mei tot en met 13 juni 2021.

Als een werkgever voor alle drie de tijdvakken subsidie heeft ontvangen, vindt de definitieve vaststelling voor alle drie de tijdvakken plaats vanaf 1 september 2021, maar moet voor ieder tijdvak een aparte aanvraag om vaststelling worden gedaan.

Samenvattend overzicht

In onderstaand overzicht zijn de voorwaarden voor de drie NOW-regelingen opgenomen.

NOW 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0
Tijdvak 1 2 3
Maanden mrt  t/m mei 2020 juni t/m sept 2020 okt t/m dec 2020 jan t/m mrt 2021 apr t/m juni 2021
Referentiemaand loonsom jan 2020 mrt 2020 juni 2020 juni 2020 juni 2020
Minimum omzetdaling 20% 20% 20% 30% 30%
Opslag werkgeverslasten 30% 40% 40% 40% 40%
Vergoeding 90% 90% 80% 70% 60%
Maximum loon € 9.538 € 9538/
€ 9691
€ 9.691 € 9.691 € 4.845
Toegestane daling loonsom 0% 0% 10% 15% 20%
Korting ontslag UWV ja ja nee nee nee
Aanvraag voorschot 16 nov –
13 dec 2020
15 febr. t/m
14 mrt 2021
17 mei t/m
13 juni 2021
Aanvraag vaststelling vanaf 7 okt 2020 vanaf 16 nov 2020 vanaf 1 sept 2021 vanaf 1 sept 2021 vanaf 1 sept 2021

Vaststellingsproces NOW 1.0

Als je als werkgever gebruik hebt gemaakt van de NOW 1.0-regeling, ben je verplicht om vanaf 7 oktober jl. een aanvraag voor een definitieve berekening van de NOW 1.0 in te dienen bij het UWV. Hoeveel tijd je hebt om een aanvraag te doen, hangt af van de hoogte van het ontvangen voorschot:

  • Als je een voorschot hebt ontvangen van onder de € 20.000 en als het vaststellingsbedrag ook onder de € 25.000 zit, heb je geen externe verklaring nodig en moet je binnen 24 weken (na 7 oktober jl.) een aanvraag ingediend hebben;
  • Als je een voorschot hebt ontvangen van € 20.000 of meer (met een maximum van € 100.000) en als het vaststellingsbedrag meer dan € 25.000 is, heb je een derdenverklaring nodig en moet je binnen 24 weken (na 7 oktober jl.) een aanvraag ingediend hebben; let op: wij kunnen deze derdenverklaring voor jou opstellen;
  • Als je een voorschot hebt ontvangen van € 100.000 of meer en/of als het vaststellingsbedrag meer dan € 125.000 is, heb je een accountantsverklaring nodig en moet je binnen 38 weken (na 7 oktober jl.) een aanvraag ingediend hebben; let op: wij kunnen deze accountantsverklaring voor jou opstellen;
  • Heb je als onderdeel van een groep/concern een aanvraag op werkmaatschappijniveau gedaan, dan heb je ook altijd een accountsverklaring nodig.

Vaststelling en contact

Het UWV stelt de NOW-subsidie vast 52 weken na indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling. Als je wilt dat wij deze aanvraag voor jou doen, neem dan contact met ons op!

Als je nog vragen hebt of wij jou ergens bij kunnen helpen, dan horen wij het graag. Ook voor het aanvragen van de NOW-subsidie kun je bij ons terecht!

Tags: