Corona

Extra financiële en fiscale maatregelen Corona virus


Het Kabinet heeft gisteren besloten om vanwege het Corona virus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Het doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor ZZP’ers, mkb-ondernemers en grote bedrijven op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Dit nieuwsbericht gaat in op deze nieuw genomen maatregelen, welke bovenop de eerdere maatregelen komen zoals aangekondigd in ons nieuwsbericht van maandag 16 maart jl.

Maatregel 1: tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Als je omzetverlies verwacht van minimaal 20% kun je bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kun je jouw werknemers blijven doorbetalen. De voorwaarde is wel dat je geen werknemers tijdens de subsidieperiode mag ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen en je het loon 100% doorbetaald. Deze NOW-regeling wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dan ook sinds gisteren komen te vervallen! Alle aanvragen voor werktijdverkorting die al zijn gedaan, maar nog niet zijn afgehandeld, zullen worden afgehandeld als een aanvraag op basis van deze nieuwe regeling en worden ook volgens deze regeling berekend. Let op: deze regeling geldt met terugwerkende kracht voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020.

Maatregel 2: extra ondersteuning zelfstandige ondernemers

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Deze regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van 3 maanden, via een versnelde procedure, aanvullende ondersteuning krijgen voor levensonderhoud in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

Voor deze extra ondersteuning geldt het volgende:

  • Aanvragen kunnen sneller worden behandeld, omdat de toets van levensvatbaarheid van het bedrijf achterwege wordt gelaten;
  • Binnen 4 weken wordt, voor een periode van maximaal 3 maanden, een uitkering voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarnaast kunnen er, bij acute liquiditeitsproblemen, voorschotten worden verstrekt;
  • De uitkering voor levensonderhoud hoeft niet te worden terugbetaald en de partnertoets alsook de vermogenstoets worden achterwege gelaten;
  • De hoogte van de uitkering voor levensonderhoud is, afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling, maximaal € 1.500 netto per maand;
  • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor een bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-;
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal bestaat er een mogelijkheid om uitstel van de aflossingsverplichtingen aan te vragen.
  • De lening voor bedrijfskapitaal moet wel worden terugbetaald, maar hiervoor worden lagere rentepercentages gehanteerd dan thans gelden.

Maatregel 3: aanpassingen WW-premiedifferentiatie

Sinds 1 januari betalen werkgevers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In die regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het Corona virus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). Voor deze onbedoelde effecten wordt de regeling aangepast en hiermee komt het Kabinet zo snel mogelijk met een nadere uitwerking. Daarnaast geldt dat de coulanceregeling, waarin werkgevers tot 1 april uitstel kregen om alle arbeidsovereenkomsten in orde te hebben, is verlengd tot 1 juli 2020.

Maatregel 4: noodloket voor ondernemers in getroffen sectoren

Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de Corona-crisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Zij zien hun inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl hun vaste lasten intussen gewoon doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het Corona virus achter de rug is. Let op: eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig bedrag van € 4.000,- voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Indien nodig worden deze voorwaarden steeds geactualiseerd.

Maatregel 5: versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Getroffen ondernemers kunnen gebruik maken verzoek tot bijzonder uitstel. De bestaande regels blijven gelden, maar de invordering wordt direct stilgelegd door de Belastingdienst zodra het verzoek ontvangen is.

Bij zo’n verzoek moet een derde deskundige diversen zaken aan kunnen tonen. Normaliter moest dit direct met het verzoek worden gestuurd, hiervoor wordt nu 4 weken extra de tijd gegeven nadat je het initiële verzoek hebt ingestuurd.

Daarnaast heeft de Belastingdienst besloten om de rente te verlagen naar 0,01% en eventuele verzuimboetes worden niet meer opgelegd of achteraf terug gedraaid.

Ook is het belangrijk om een melding te van betalingsonmacht. Betalingsonmacht moet je melden bij liquiditeitsproblemen wanneer je niet meer je loonheffingen of omzetbelasting kan voldoen. Met een tijdige melding van betalingsonmacht, sluit je in deze (fiscale) bestuurdersaansprakelijkheid uit.

Maatregel 6: verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering ((GO-regeling)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Met de GO-regeling wordt zowel het MKB als grote ondernemingen geholpen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, vanaf € 1,5 miljoen tot (op dit moment) maximaal € 50 miljoen per onderneming. Dit is een borgstelling van de overheid. Deze verruimingen zullen binnen 1 week geeffectueerd worden. borgstelling van de overheid garandeert dat de lening wordt terugbetaald

Maatregel 7: rentekorting kleine ondernemers op microkredieten

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan een financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de Corona problematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente wordt gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.

Maatregel 8: borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.

Maatregel 9: Verlaging gemeentelijke belastingen in de verblijfs- en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers in de verblijfssector stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan deze bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is. Het Kabinet komt zo snel mogelijk met een andere uitwerking van deze regeling.

De meeste van bovenstaande nieuwe maatregelen moeten nog nader uitgewerkt worden, maar het Kabinet komt op (zeer) korte termijn met een uitwerking hiervan. Bovendien zijn ook de meeste nieuwe maatregelen nog niet van kracht, maar ook deze zullen op (zeer) korte termijn opengesteld gaan worden. Wij houden voor u de ontwikkelingen op dit gebied uiteraard nauwlettend in de gaten! Zorg ervoor dat u regelmatig onze site en overige mediakanalen checkt. Bij vragen, neem gerust contact op met een van onze deskundigen.