Corona

Financiële en fiscale maatregelen Corona virus


Financiële maatregelen i.v.m. Corona-crisis

Nederlandse bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het Corona virus worden te hulp geschoten door de Nederlandse staat. Zo zijn er verschillende maatregelen getroffen, waar je een beroep op kunt doen als het Corona virus ook gevolgen heeft voor jouw bedrijf. Deze nieuwsbrief gaat in op deze genomen – en nog te nemen –  maatregelen alsook op de manier waarop wij jou kunnen helpen bij het treffen en aanvragen van deze maatregelen.

Maatregel 1: Werktijdverkorting

Als je werknemers in dienst hebt, waarvoor je tijdelijk geen of minder werk hebt, kun je (als je aan alle onderstaande voorwaarden voldoet) in aanmerking komen voor werktijdverkorting. Dit betekent dat je jouw werknemers in dienst kunt blijven houden (ondanks dat je minder werk hebt), omdat de niet-gewerkte uren worden betaald vanuit de Werkloosheidswet (WW). Hiermee bespaar je enerzijds loonkosten en anderzijds wordt hiermee voorkomen dat je werknemers moet ontslaan, die je enige tijd later hopelijk wel weer hard nodig hebt binnen jouw bedrijf.

Om voor werktijdverkorting in aanmerking te komen moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Jouw bedrijf moet getroffen zijn door een bijzondere situatie, die niet onder het normale ondernemersrisico valt. Het coronavirus is zo’n bijzondere situatie;
 • Je verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken minstens 20% minder werk;
 • De werkvermindering moet het directe gevolg zijn van het Corona virus.

Als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kun je een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen, waarna je vervolgens de WW-uitkeringen kunt aanvragen voor jouw werknemers (als jouw werknemers aan de voorwaarden voor een WW-uitkering voldoen). Zowel de vergunningsaanvraag als de uitkeringsaanvraag dienen op de juist wijze te worden ingediend alsook op de juiste gronden te worden gestoeld, omdat de aanvraag anders afgewezen wordt! Wij kunnen jou hierbij helpen.

Gedurende de vergunningsperiode (6 weken, tenzij verlenging met een maximum van 24 weken) betaal je als werkgever het loon van jouw werknemer volledig (100%) door, tenzij de CAO of arbeidsovereenkomst hierop een uitzondering kent. Het UWV maakt de WW-uitkeringen (70%, de eerste 2 maanden 75%)  rechtstreeks aan jou als werkgever over, maar wel pas achteraf. Dit betekent dat na afloop van de vergunningsperiode van 6 weken het UWV de WW-uitkeringen pas aan jou vergoed. Let op, deze werktijdverkorting geldt niet voor DGA’s!

Maatregel 2: Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Als ZZP’er kun je geen beroep doen op werktijdverkorting, omdat je geen werknemers in dienst hebt. Wel kun je een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) als je een Eenmanszaak, een V.O.F. of een BV (mits je als DGA alleen of samen met andere DGA’s 51% of meer van de aandelen hebt) hebt. Dit is een gemeentelijke kredietregeling voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen. Als je al langere tijd een eigen bedrijf hebt, en je tijdelijk in de financiële problemen raakt door bijvoorbeeld het Corona virus, kun je in aanmerking komen voor een tijdelijke aanvulling op jouw inkomen (Bbz –uitkering) of een bedrijfskrediet (lening).

Om voor deze financiële steun in aanmerking te komen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Jouw bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Levensvatbaar betekent dat jouw bedrijf voldoende inkomsten oplevert om te kunnen voortbestaan. Eventuele andere inkomsten tellen ook mee. Daarnaast moet dat totale inkomen voldoende zijn voor jou en jouw gezin;
 • Je moet minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam zijn in jouw bedrijf. Dat is gemiddeld 23,5 uur per week;
 • Je kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank of een borgstellingsfonds.

Als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kun je in aanmerking komen voor een Bbz-uitkering of een bedrijfskrediet. Zowel het bedrijfskrediet als de Bbz-uitkering kunnen als lening of als gift verstrekt worden afhankelijk van jouw jaarcijfers en de regels in jouw gemeente. Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt, dan kun je hiervoor naar de Sociale dienst van de gemeente waar je staat ingeschreven. Ook wij kunnen jou hierbij helpen.

Maatregel 3: Verruiming Besluit Borgstelling MKB Kredieten

Een lening via het Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BMKB), ook wel borgstellingskrediet genoemd,  is een zakelijke lening waarbij de Nederlandse Staat voor een deel van de lening garant staat. Als je met jouw bedrijf wordt geraakt door het Corona virus en je daardoor in de liquiditeitsproblemen komt, kan een borgstellingskrediet uitkomst bieden omdat je zo deze periode van tegenslag kunt overbruggen.

De overheid heeft besloten om per 16 maart 2020 de BMKB tijdelijk te verruimen tot 1 april 2021, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Door de verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet verhoogd van 50% naar 75% én is de regeling toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar.

Om voor een borgstellingskrediet in aanmerking te komen, moet je voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • Jouw bedrijf moet voldoende toekomstperspectief hebben (gelet op rentabiliteit, continuïteit en de te verwachten cashflow);
 • Je mag maximaal 250 fte in dienst hebben met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen;
 • Je mag niet tot een van de hieronder genoemde uitgesloten sectoren behoren:
  • Je actief bent in de publieksverzekerde zorg;
  • je een onderneming hebt, waarvan de laatste of de te verwachten jaaromzet voor meer dan 50% is verkregen uit de beoefening van:
   • de land- en tuinbouw, de vee- of visteelt, de visserij of de teelt van vee- en visvoer;
   • het bank-, verzekering- of beleggingsbedrijf of het financieren van één of meer andere ondernemingen;
   • de verwerving, vervreemding, de ontwikkeling, het beheer of de exploitatie van onroerend goed.

Als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kun je in aanmerking komen voor een borgstellingskrediet. Wil je hier een beroep op doen, dan kun je hiervoor terecht bij jouw kredietverstrekker.  Als eenmanszaak (ook ZZP’ers), VOF of BV kan je gebruik maken van het borgstellingskrediet.

Fiscale maatregelen

Daarnaast heeft het Ministerie van Financiën ook fiscale maatregelen getroffen dat betreffen de volgende maatregelen:

 1. Verzoek tot bijzonder uitstel van betaling
 2. Wijziging voorlopige aanslag

Deze maatregelen zien voornamelijk om ondernemers die liquiditeitsproblemen hebben het hoofd te bieden.

Maatregel 1

De eerste maatregel, verzoek tot bijzonder uitstel van betaling,  ziet toe op de volgende belastingmiddelen: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als ondernemers schriftelijk motiveren dat zij door de Corona crisis in de problemen zijn gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil tot de beoordeling hiervan. Ook zal de Belastingdienst ondernemers tegemoet komen door de komende tijd verzuimboetes voor het niet (tijdig) betalen achterwege te laten en terug te draaien.

Maatregel 2

De tweede maatregel is een voor de hand liggende en eenvoudigere oplossing. Voor degene die gebruik maken om hun belasting vooruit te betalen middels een voorlopige aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, kunnen er voor kiezen om deze te verlagen of op nihil te zetten. Met name als je een lagere winst verwacht door de coronacrisis, is een verzoek tot verlaging van de voorlopige aanslag een geschikte oplossing. Hierdoor betaal je namelijk direct minder belasting en heeft dit een gunstig effect op de liquiditeitspositie van de belastingplichtige, aldus de Belastingdienst. Deze verzoeken worden ingewilligd door de Belastingdienst.

Wij houden voor u de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten! Zorg ervoor dat u regelmatig onze site en overige mediakanalen checkt. Bij vragen, neem gerust contact op met een van onze deskundigen.