Corona

Update financiële en fiscale maatregelen Corona virus


Hierbij weer een update over de financiële en fiscale maatregelen omtrent het Corona virus. Zowel banken als pensioenfondsen hebben aanvullende maatregelen aangekondigd om ondernemers zoveel mogelijk te ontzien. Ook diverse leasemaatschappijen zijn bereid om oplossingen te bieden. Deze maatregelen komen bovenop de door de overheid getroffen maatregelen. Hierop zal in deze nieuwsbrief nader worden ingegaan. Tevens bevat deze nieuwsbrief een update over de stand van zaken van de reeds eerder aangekondigde maatregelen door de overheid. Deze nieuwsbrief is dan ook een aanvulling op onze nieuwsbrief van 18 maart.

Aanvullende maatregelen

Banken verlenen uitstel

Een aantal banken heeft, in navolging op de door de overheid getroffen maatregelen, een aanvullende maatregel aangekondigd om kleinere ondernemers te ontzien. Gezonde bedrijven krijgen van de banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. Voor bedrijven met een hogere financiering geldt deze maatregel niet. Wel worden de ontwikkelingen voor die groep in de gaten gehouden. Als je als ondernemer klant bent bij een van bovenstaande banken, kan je contact opnemen met deze bank en vragen naar deze uitstelmogelijkheid. Ook als jouw bank er nog niet tussen staat is het zinvol om hierover contact op te nemen met jouw bank om te kijken of zij wellicht deze mogelijkheid ook gaan aanbieden.

Pensioenfondsen verlenen uitstel

De pensioensector heeft aangekondigd mee te willen denken, maar laat weten daar door wettelijke voorschriften beperkt ruimte voor te hebben. Werkgevers die door de Corona crisis zijn getroffen kunnen zich melden voor een mogelijke betalingsregeling. Ook is het maken van afspraken over een soepele betalingstermijn bespreekbaar binnen de wettelijke mogelijkheden. Daarnaast kan het invorderingsbeleid bij het innen van de premies worden versoepeld. Bijvoorbeeld door geen incassobureaus in te schakelen of administratieve boetes op te leggen.

Ondanks dat de ruimte hiervoor nog beperkt is, kan het voor jou zinvol zijn om hierover alvast contact op te nemen met het pensioenfonds waar je bent aangesloten. Wellicht dat zij met jou mee kunnen denken en jou een voorlopig alternatief kunnen bieden.

Leasemaatschappijen verlenen uitstel

Vanwege de impact van het Corona virus zijn er diverse leasemaatschappijen die een betaalpauze hanteren van 3 of 6 maanden. Dit is afhankelijk van het product. Zo kan bij Alpha Credit Nederland voor een Financial Lease een betaalpauze van 6 maanden worden verleend. Dit betekent dat de komende 6 maanden geen rente en aflossing betaald hoeft te worden bij Alpha Credit Nederland. Er bestaat geen generieke maatregel, maar ABN AMRO, Alpha Credit Nederland (ACN), DEFAM, GreenLoans, Crevidance en MoneYou zijn in ieder geval bereid om een betaalpauze te verlenen. Sommige leasemaatschappijen verlenen op voorhand een uitstel van betaling. Anderen vragen of je hiervoor een verzoek wilt indienen. Wil je in aanmerking komen voor uitstel van betaling? Neem dan contact op met jouw leasemaatschappij en vraag wat de mogelijkheden zijn.

Bestaande maatregelen

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Werkgevers kunnen met deze NOW-regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’. Hiervoor kan je van het UWV een voorschot ontvangen. Deze regeling is reeds in onze eerdere nieuwsbrief uiteengezet en nog niet van kracht. Dit betekent dat je op dit moment nog geen NOW-aanvraag kunt indienen bij het UWV. Er wordt momenteel hard gewerkt om deze regeling verder uit te werken en zo snel mogelijk open te stellen. Zodra hier meer duidelijkheid over is, informeren wij jou hierover. Let op: deze regeling geldt met terugwerkende kracht per 1 maart 2020. Dit betekent dat omzetverlies vanaf 1 maart 2020 in aanmerking komt voor deze noodmaatregel.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Zelfstandige ondernemers kunnen met deze maatregel bij de gemeente ondersteuning aanvragen. Ondersteuning in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. Ook deze regeling is reeds in onze eerdere nieuwsbrief uiteengezet en nog niet van kracht. Momenteel werkt men aan deze regeling en deze gaat zo snel mogelijk open. Zodra hier meer duidelijkheid over is, informeren wij jou hierover. Let op: deze regeling geldt met terugwerkende kracht per 1 maart 2020. Dit betekent dat inkomensverlies per 1 maart 2020 in aanmerking komt voor deze noodmaatregel.

Je kan alvast een aanvraag indienen bij de gemeente. Sommige gemeenten verlenen een voorschot in afwachting van de nieuwe regeling. Je kunt hierover informatie inwinnen bij de gemeente waar jij woont. Het is niet van belang waar jouw bedrijf gevestigd is, jouw woonplaats is leidend. Kijk eerst even op de website van jouw gemeente, voordat je gaat bellen. Hier staat vaak bovenstaande informatie al op!

De tijdelijke overbruggingsregeling is bedoeld voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona crisis. Om voor deze regeling in aanmerking te komen, moet je voldoen aan onderstaande eisen:

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland. Let op: ondernemers die buiten Nederland wonen, komen hiervoor dus niet in aanmerking!
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van KvK;
 • Is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Compensatieregeling voor direct getroffen sectoren (noodloket)

Deze compensatieregeling van € 4.000 is een eenmalige tegemoetkoming in de vorm van een gift. Dit is bedoeld voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de Corona crisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere bedrijven die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen hebben moeten staken. Bijvoorbeeld schoonheidssalons en anderen die in de problemen komen of zijn gekomen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Deze regeling is in onze eerdere nieuwsbrief uiteengezet en nog niet van kracht. Ook deze regeling is onderhanden en wij informeren jou zodra de regeling open is. Let op: deze tegemoetkoming geldt niet voor ondernemers met een fysieke inrichting binnen het eigen huis!

Verruiming van de borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Met deze maatregel kunnen bedrijven onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij de bank, omdat de overheid voor een deel garant staat voor bedrijven die een lening willen afsluiten. Met name nu bedrijven door liquiditeitsproblemen (door de Corona crisis) onvoldoende zekerheden kunnen bieden aan hun financier (vaak de bank) biedt het BMKB een mogelijkheid om als ondernemer meer geld te lenen. Deze regeling is reeds in onze eerdere nieuwsbrief uiteengezet en is sinds 16 maart van  kracht. Klanten van ABN AMRO, de Deutsche Bank AG (Amsterdam Branch), ING, Rabobank, Riverbank of Triodos Bank kunnen hier een beroep op doen. Ook als jouw bank of financier er (nog) niet tussen staat is het zinvol om hierover contact op te nemen met jouw financier om te kijken of zij wellicht deze mogelijkheid ook (gaan) aanbieden.

De regeling houdt, kort gezegd, het volgende in:

 • De overheid staat borg voor 90% van het geleende bedrag. 75% van een overbruggingskrediet kan met BMKB worden gefinancierd;
 • De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%;
 • Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet;
 • Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro;
 • De maximale looptijd van het BMKB krediet is 8 kwartalen;
 • De manier van aflossen is de keuze van de financier. De opties zijn:
  • Lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode.
  • Ineens, aan het einde van de looptijd.
 • De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB niet aan de orde.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Met de GO-regeling geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. Voor meer informatie over deze regeling, verwijzen wij je naar de brochure: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/05/folder_Garantie_Ondernemingsfinanciering_mei_2019.pdf. Op deze regeling kan inmiddels een beroep worden gedaan en hiervoor dien je contact op te nemen met jouw bank.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten

Qredits komt bestaande klanten die geraakt worden door de Corona crisis tegemoet in het dragen van hun financieringslasten. De verstrekker van microkrediet verleent 6 maanden uitstel van aflossing. De rente gaat in die periode omlaag naar 2%. De maatregel is bedoeld om kleine ondernemers in bijvoorbeeld de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening te ondersteunen. Kleine ondernemers en ZZP’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet als gevolg van de Corona crisis. Ook op deze regeling kan al een beroep gedaan worden! Ben je een bestaande klant van Qcredits of wil je meer informatie over deze regeling, klik dan op de link (https://qredits.nl/).

Verlaging gemeentelijke belastingen in de verblijf- en cultuursector

Het kabinet praat momenteel met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten. Ook willen ze wellicht al opgelegde aanslagen aan bedrijven (tijdelijk) in trekken. Het gaat in het bijzonder om de toeristenbelasting. Een aantal gemeenten heeft zelf al maatregelen genomen. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij soortgelijke maatregelen. Deze regeling is nog niet van kracht. Je kan wel vast informeren bij jouw gemeente of ook zij deze verlaging aanbieden of op korte termijn aan gaan bieden.

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Getroffen ondernemers kunnen gebruik maken verzoek van bijzonder uitstel, indien de betalingsproblemen te wijten zijn aan het Corona virus. De bestaande regels blijven gelden en de invordering wordt direct stilgelegd door de Belastingdienst zodra het verzoek ontvangen is.

Bij zo’n verzoek moet een derde deskundige diversen zaken aan kunnen tonen. Normaliter moest dit direct met het verzoek worden gestuurd, nu wordt er zonder aanvullende informatie 3 maanden uitstel verleend. Mocht dit alsnog te kort zijn, dan kan het uitstelverzoek nog worden aangevuld met aanvullende informatie.

Daarnaast heeft de Belastingdienst besloten om de rente te verlagen naar 0,01% en eventuele verzuimboetes worden niet meer opgelegd of achteraf terug gedraaid.

Ook is het belangrijk om een melding te van betalingsonmacht. Betalingsonmacht moet je melden bij liquiditeitsproblemen wanneer je niet meer je loonheffingen of omzetbelasting kan voldoen. Met een tijdige melding van betalingsonmacht, sluit je in deze (fiscale) bestuurdersaansprakelijkheid uit.

Deze regeling is reeds in onze eerdere nieuwsbrief uiteengezet en inmiddels van kracht.

Hopelijk biedt deze nieuwsbrief een houvast of zelfs een uitkomst in deze moeilijke tijd. Indien je hulp nodig hebt bij het aanvragen van bovenstaande maatregelen of als er vragen zijn, neem dan contact op. Wij helpen jullie uiteraard graag verder.

Baskuul sluit zich aan bij OAMKB

Belangrijk nieuws! Baskuul Adviseurs sluit zich aan bij oamkb

Al jaren streven wij ernaar om onze klanten de beste dienstverlening te bieden. Bij Baskuul geloven we in betrokkenheid, meedenken en voortdurende optimalisatie. Om deze kwalitatieve dienstverlening te waarborgen, hebben we besloten om een strategische stap te zetten naar de toekomst: Baskuul Adviseurs is nu onderdeel van oamkb.