Maatregelen Corona

Nieuwste maatregelen Corona

Deze nieuwsbrief “Nieuwste maatregelen Corona” brengt jou weer up-to-date omtrent de Corona maatregelen. Zoals in onze vorige nieuwsbrief uiteengezet is, zijn de eerste wijzigingen al doorgevoerd in Noodpakket 2. Ook nu zijn er weer een aantal wijzigingen doorgevoerd en is er een nieuwe regeling (TOFA-regeling) toegevoegd. Deze nieuwe regeling is weliswaar niet voor ondernemers bedoeld, maar voor jeugdige flexwerkers. Wellicht van toepassing op jullie kinderen en/of jeugdige werknemers. Deze nieuwsbrief gaat in op deze nieuwe regeling, de nieuwe wijzigingen en belangrijke tips en tricks!

Nieuwe regeling: TOFA-regeling

Flexwerkers (18+) die als gevolg van de coronacrisis een substantieel inkomensverlies hebben geleden, kunnen vanaf maandag 22 juni 2020 bij het UWV een aanvraag doen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). De TOFA is bedoeld voor werknemers met een flexibel contract (nul-uren, min-max) die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hebben en geen uitkering kunnen krijgen. De regeling bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020.

De regeling komt, kort gezegd, neer op het volgende. Wie in februari meer dan 400 euro aan bruto-inkomsten (drempelbedrag) had en in april meer dan in de helft daarvan is verloren, komt in aanmerking voor een vaststaand eenmalige bruto tegemoetkoming van € 550 euro per maand voor de maanden maart, april en mei. Dit komt neer op een totale tegemoetkoming van € 1.650 bruto voor deze 3 maanden. Houdt er wel rekening mee dat de aanvrager in deze periode geen uitkering mag hebben ontvangen. Wil je meer weten over de TOFA-regeling of heb je hulp nodig bij de aanvraag, neem dan contact met ons op!

Let op:

 • Je hebt (slechts) 3 weken de tijd om een TOFA-aanvraag in te dienen: van maandag 22 juni 2020 t/m zondag 12 juli 2020.

Update 1: Wijzigingen en bekendmakingen NOW 1.0 en NOW 2.0

 • Vanaf 6 juli 2020 kan een aanvraag NOW 2.0 ingediend worden bij het UWV over de periode juni, juli, augustus en september 2020. Je hebt dan tot 31 augustus 2020 de mogelijkheid om een aanvraag NOW 2.0 te doen.
 • De omzetdaling wordt vastgesteld over een aaneengesloten periode van 4 kalendermaanden, die start op 1 juni, 1 juli, 1 augustus of 1 september, waarbij voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak;
 • Als de loonsom onder NOW 1.0 in maart t/m mei 2020 hoger is dan driemaal de loonsom van januari 2020 dan wordt de loonsom van maart t/m mei 2020 automatisch door het UWV als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte. Als hier sprake van is, dan worden de loonsommen van april en mei gemaximeerd op de loonsom van maart. Het totale subsidiebedrag wordt dan hoger voor de werkgever bij de definitieve vaststelling. De aanpassing leidt dan ook niet tot een tussentijdse verhoging van het subsidievoorschot, maar enkel tot een aanvullende subsidieverhoging bij de definitieve subsidievaststelling.
 • De definitieve vaststelling van de subsidie onder NOW 1.0 kan aangevraagd worden vanaf 7 oktober 2020. Indien onder zowel NOW 1.0 als onder NOW 2.0, of alleen onder NOW 2.0, een subsidie is aangevraagd dan kan vaststelling niet eerder dan na afloop van het tweede tijdvak. Deze datum wordt later bekend gemaakt. Let op: zorg dat je tijdig contact met ons opneemt als je wilt dat wij jou helpen bij de aanvraag van de definitieve vaststelling.
 • Bedrijven die een voorschot ontvangen van ten minste € 100.000 of een definitieve subsidie van ten minste € 125.000, mogen over 2020 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen;
 • Je bent als werkgever verplicht de Ondernemingsraad (OR) of de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) te informeren over de verlening van de NOW-subsidie. Ontbreekt een OR of PVT, dan moet je jouw werknemers rechtstreeks informeren. Doe je dit niet, dan kan het UWV het voorschot of de subsidie korten, opschorten of zelfs terugvorderen. Houdt hier dan ook rekening mee!

Let op:

 • Als je een voorschot ontvangt van € 20.000 of meer in het kader van NOW 1.0 óf NOW 2.0 dan moet je een verklaring van een derde overleggen die de omzetdaling bevestigt. Wij kunnen jou helpen met zo’n verklaring als blijkt dat je voor de subsidie in aanmerking komt! Als je daarentegen een voorschot ontvangt van € 100.000 of meer dan heb je een accountantsverklaring nodig. Ook daarbij kunnen wij jou helpen.

Tip:

 • Als je gebruik maakt van NOW 2.0 ben je als werkgever verplicht om je in te spannen voor bij- en omscholing van werknemers. Dat kost geld en dat heb je in deze coronacrisis (vaak) niet. Gelukkig zijn er talloze subsidies en opties beschikbaar, waarvan je de belangrijkste onderstaand aantreft:
  • NL leert door: NL leert door is een crisisprogramma, waar mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkelingsadviezen kunnen volgen.
  • SLIM-regeling: de Subsidieregeling Leren en ontwikkelen In het Mkb is een ‘potje’ dat beschikbaar is voor initiatieven die leren en ontwikkelen stimuleren binnen het Mkb.
  • Opleidingsvouchers: in een aantal beroepsgroepen is de schaarste zo groot dat het UWV speciale opleidingsvouchers ter waarde van € 2.500 biedt voor opleidingen richting die beroepen (financiële beroepen, technische beroepen, transport- en logistiek beroepen).
  • Subsidieregeling praktijkleren: deze subsidie is bedoeld voor werknemers die leren en werken combineren. Deze subsidie kan niet alleen aangevraagd worden voor mbo’ers (BBL-opleiding), maar ook voor hbo’ers en universitair geschoolde werknemers in diverse branches, waaronder de techniek en de gezondheidszorg.
  • O & O fondsen: de Opleiding & Ontwikkeling fondsen maken het mogelijk dat werkgevers kunnen investeren in persoonlijke en professionele ontwikkeling. Deze fondsen zijn veelal in het leven geroepen door werkgevers- en werknemersorganisaties. Je kunt hiervoor navraag doen bij de brancheorganisatie waar jij bent aangesloten.

Update 2: uitbreiding TOGS- en TLV-regeling

De doelgroep voor de TOGS-regeling (en de TVL- MKB) is opnieuw uitgebreid. Dit keer met warme bakkers, audiciens, handelaren en reparateurs van caravans en supermarkten gevestigd op campings, stations, transsportterminals, studentencampussen en recreatieterreinen. De RVO heeft daarnaast de website zo aangepast dat ook dorpshuizen en wijkcentra een aanvraag voor de TOGS-regeling / TVL-regeling kunnen indienen, als zij aan de voorwaarden voldoen. Wil je weten of jij (o.b.v. de SBI-code van jouw onderneming) in aanmerking komt voor deze regelingen, kijk dan op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.

Let op:

De TOGS-uitkering van € 4.000 kan nog tot en met vrijdag 26 juni 2020 worden aangevraagd. Eind juni gaat, volgens de laatste berichtgeving hierover van de RVO, het loket voor de aanvragen van de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL MKB) open. MKB-ondernemers met minder dan 250 medewerkers kunnen deze tegemoetkoming van maximaal € 50.000 (netto) aanvragen voor de vaste lasten in de maanden juni, juli, augustus en september 2020, mits zij meer dan 30% omzetverlies lijden door de coronacrisis.

Ter overzicht hebben we een afbeelding van de KvK toegevoegd waarbij de regelingen overzichtelijk zijn gemaakt:

Maatregelen Corona

Indien je hulp nodig hebt bij het aanvragen van de maatregelen of als er vragen zijn, dan helpen wij jou uiteraard graag verder!