Wijziging maatregelen Corona

Wijzigingen maatregelen Corona

Er zijn weer wijzigingen van de maatregelen inzake Corona te melden. In onze vorige nieuwsbrief kan je de nieuwe steunmaatregelen voor ondernemers lezen, ook wel bekend als Noodpakket 2. Inmiddels heeft het Kabinet ook in Noodpakket 2 een aantal wijzigingen doorgevoerd, waar ondernemers rekening mee moeten houden. Het betreft veelal verleningen van maatregelen, maar in een aantal gevallen ook daadwerkelijke wijzigingen. In deze nieuwsbrief lees je de belangrijkste wijzigingen, tips en tricks!

Wijzigingen Maatregelen Corona: NOW 2.0

 • De NOW-regeling wordt niet met 3, maar met 4 maanden verlengd. Het subsidietijdvak van de NOW 2.0 loopt van juni tot en met september 2020. Dat betekent dat ook de omzetdaling over deze vier maanden minimaal 20% moet zijn ten opzichte van een derde van de jaaromzet van 2019. Vanaf 6 juli 2020 kan je NOW 2.0 aanvragen voor een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus.
 • De ontslagboete is geschrapt, maar de voorwaarden voor collectief ontslag worden anders. Wil je 20 of meer werknemers ontslaan, dan moet je als werkgever een akkoord hebben met de vakbonden of een andere personeelsvertegenwoordiging. Kom je er met hen niet uit? Dan moet je een aanvraag voor mediation doen. Dit moet gebeuren bij een nog op te richten commissie van de Stichting van de Arbeid. Heb je geen akkoord of een mediation aanvraag? Dan wordt het NOW 2.0-subsidiebedrag extra gekort met 5%.
 • Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat subsidies die ondernemers in het kader van de Corona crisis ontvangen als omzet meetellen. Dit geldt ook voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Echter, inmiddels is bevestigd dat de NOW-subsidie niet meetelt als omzet voor het bepalen van de hoogte van deze subsidie. Bij het berekenen van omzetdaling tellen andere subsidies dus wel als omzet mee. Tenminste, als deze betrekking hebben op de referentieperiode voor de omzetdaling. Subsidies die worden verstrekt in het kader van aanvullende noodmaatregelen voor specifieke sectoren, tellen dus in de regel mee als omzet voor de NOW.

Let op:

 • Het is en blijft de bedoeling dat je tijdens NOW 2.0 als werkgever geen ontslagaanvragen aanvraagt op grond van bedrijfseconomische redenen in juni, juli, augustus of september. Let op als je dit toch doet. De subsidie zal dan bij de vaststelling voor 100% gecorrigeerd worden met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. Daarnaast kan het totale subsidiebedrag, bij een collectief ontslag (20 of meer werknemers), nog eens een extra 5% minder worden. Dit gebeurd als men zich niet aan bovenstaande nieuwe voorwaarden houd.
 • Je bent als werkgever verplicht jouw werknemers te informeren over de verlening van de NOW-subsidie. Zijn er omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie? Dan ben je ook verplicht om daar onverwijld en schriftelijk aan het UWV melding van te doen.

Tips:

 • Het is niet onmogelijk om afscheid van werknemers te nemen. Een vaststellingsovereenkomst blijft een goed alternatief om afscheid te nemen van een werknemer. Wil je weten hoe dit precies zit, neem dan contact met ons op!
 • Is of wordt jouw NOW-aanvraag afgewezen? Of blijkt bij de definitieve vaststelling van de subsidie dat jij het voorschot onterecht geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen? Dan bestaat de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Bijvoorbeeld als de afwijzing of terugvordering in strijd is met de regeling. Of als de afwijzing in strijd is met de strekking en de geest van de regeling, óf wanneer de terugvordering niet volgens de regels van behoorlijk bestuur wordt uitgevoerd. Het kan dan zinvol zijn om een bezwaar in te dienen bij het UWV. Ook hierbij kunnen wij jou helpen!

Tegemoetkoming Vaste Lasten verhoogd en verlengd

De volgende wijziging van de maatregelen voor Corona gaat over de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL-regeling). Dit is de opvolger van de TOGS-regeling en deze loopt één maand langer. MKB-ondernemers kunnen deze tegemoetkoming voor vaste lasten aanvragen voor de maanden juni, juli, augustus én september 2020. Daarnaast is de belastingvrije tegemoetkoming per onderneming hoger. Deze was maximaal € 20.000 en gaat naar maximaal € 50.000. De hoogte is naar verwachting afhankelijk van de omvang van de onderneming. Daarnaast zal de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een rol spelen. De verwachting is dat de regeling medio juni 2020 open gaat. Wij kunnen jou adviseren over de tegemoetkoming en de aanvraag voor jou indienen.

TOZO-regeling verlengd

De TOZO 2.0 is geen 3 maanden maar 4 maanden langer beschikbaar. De uitkeringstermijn loopt daardoor van 1 juni tot en met 30 september 2020. Heb je als ondernemer inkomensondersteuning gehad onder TOZO 1, dan kan de inkomensondersteuning onder TOZO 2 niet een maand van TOZO 1 overlappen. In totaal kan onder TOZO 1 én 2 zes maanden inkomensondersteuning worden verkregen.

Let op!

Ondernemers die in een ander EU-land wonen met een bedrijf in Nederland, kunnen in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet, maar niet voor inkomensondersteuning. Voor inkomensondersteuning kunnen zij een beroep doen op de sociale bijstand in hun woonland. Woon je als ondernemer niet in Nederland maar in een ander EU-land? En heb je een bedrijf in Nederland? Dan kun je onder TOZO 2.0 een bedrijfskrediet aanvragen bij het loket van de gemeente Maastricht.

Diverse fiscale maatregelen verlengd

Naast de wijzigingen van maatregelen inzake corona worden ook de eerder getroffen belastingmaatregelen verlengd. Het kabinet constateert namelijk dat ondernemers in veel sectoren betalingsproblemen ondervinden. Daarom besluit het kabinet de uiterste datum van 19 juni 2020 voor een verzoek om uitstel van betaling van belastingschulden te verlengen tot 1 oktober 2020. Ondernemers krijgen op eerste verzoek drie maanden uitstel van betaling. Voor uitstel langer dan drie maanden worden aanvullende eisen gesteld. Bijvoorbeeld een verklaring van de ondernemer dat geen dividenden en bonussen worden uitgekeerd. Of dat geen eigen aandelen worden ingekocht. De vormgeving van de verklaring komt later naar buiten via het kabinet. Bij het aflopen van het uitstel krijgen ondernemers een passende betalingsregeling. Hiervan zal de concrete vormgeving ook later volgen.

BPM en invorderingsrente

Verder is het vanaf 1 juni 2020 mogelijk om bijzonder uitstel te vragen voor de naheffingsaanslagen BPM voor het tijdvak mei 2020. De verlaging van de invorderingsrente naar 0,01% gold aanvankelijk tot 26 juni 2020. Deze loopt nu door tot 1 oktober 2020. Ook de verlaging van belastingrente voor alle belastingmiddelen naar 0,01% loopt door tot 1 oktober 2020.

Verder lopen andere fiscale maatregelen door tot 1 oktober 2020. Denk hierbij aan:

 • de versoepeling van het urencriterium voor IB-ondernemers;
 • de goedkeuringen m.b.t. de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen;
 • de btw-vrijstelling voor het uitlenen van zorgpersoneel;
 • de btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen.

Indien je hulp nodig hebt bij het aanvragen van bovenstaande maatregelen of als er vragen zijn, dan helpen wij jou uiteraard graag verder!