Noodpakket 2.0

Het kabinet heeft zojuist de nieuwe steunmaatregelen voor ondernemers bekend gemaakt, welke op 1 juni 2020 zullen ingaan en welke worden aangeduid als Noodpakket 2.0. Het nieuwe steunpakket bestaat uit aanpassingen in de huidige steunmaatregelen en bevat daarnaast een nieuwe regeling. Waar bij Noodpakket 1 de focus lag op onder andere baanbehoud en tijdelijk overbruggingskrediet, wordt bij het tweede pakket extra aandacht besteed en geld uitgetrokken voor bij- en omscholing en tegemoetkomingen voor het betalen van vaste lasten. Deze nieuwsbrief gaat uitvoerig in op de belangrijkste nieuwe maatregelen voor het MKB.

Maatregel 1: NOW-regeling verlengd én gewijzigd


De eerste maatregel van het noodpakket 2.0 heeft betrekking op de NOW-regeling. Het kabinet heeft besloten om de tijdelijke noodmaatregel werkbehoud (NOW), welke eindigt per 31 mei 2020, met 3 maanden te verlengen t/m 31 augustus én op een aantal punten te wijzigen. De inhoud van de regeling blijft ongewijzigd: werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze periode aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. Subsidieaanvragen staan open voor zowel werkgevers die reeds een aanvraag in het eerste tijdvak hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep gaan doen op de NOW.

Onderstaand tref je de wijzigingen en belangrijkste punten puntsgewijs aan:

 • De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus, waarbij voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak;
 • De referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari naar maart van dit jaar. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart t/m mei hoger is dan driemaal de loonsom van januari. Let op: deze aanpassing leidt enkel tot aanvullende compensatie bij subsidievaststelling, de bevoorschottingssystematiek van de NOW wordt niet aangepast. De aanvullende tegemoetkoming zal na afloop van de subsidieperiode, maar niet eerder dan september, tot een uitbetaling leiden.
 • De ontslagboete wordt geschrapt. Bij de eerste versie van de NOW regeling werd een werkgever bij een ontslag om bedrijfseconomische reden gekort op de subsidie, plus een boete van 50 procent. Die laatste 50 procent is in de gewijzigde NOW-regeling geschrapt.
 • Bedrijven die gebruik maken van de verlenging van de NOW mogen over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.
 • Werkgevers die de NOW aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Vanaf juli kunnen deze werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen via NL leert door om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Daarnaast krijgen vakbonden inspraak als een werkgever meer dan 20 werknemers wil ontslaan. Let op: het crisispakket NL leert door wordt momenteel nader uitgewerkt. Zodra hier meer over bekend is, volgt er een update.
 • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30% naar 40% . Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.
Let op:
 • Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat subsidies die ondernemers in het kader van de Corona crisis ontvangen als omzet meetellen. Dit geldt ook voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten die in deze brief wordt aangekondigd;
 • Werkgevers dienen de lonen van de werknemers nog steeds 100% door te betalen.

Maatregel 2: TOGS-regeling wordt vervangen door TVL-regeling


De tweede maatregel van het noodpakket 2.0 ziet op de TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren). Deze regeling is vanaf half juni anders, namelijk de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL). De TVL helpt MKB-bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten (niet zijnde loonkosten). Het gaat hierbij om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de Corona crisis.

Ondernemers die voor de TOGS in aanmerking komen, kunnen vanaf medio juni 2020 (de exacte datum wordt nog bekend gemaakt) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een aanvraag indienen voor de TVL. Deze tegemoetkoming is voor de periode van 1 juni tot en met 31 augustus 2020. De tegemoetkoming is gebaseerd op het totale omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd. De exacte berekening per sector wordt uitgewerkt. Een bedrijf krijgt maximaal € 20.000 per 3 maanden. Dit is een belastingvrije tegemoetkoming!

Er zijn voorwaarden waar ondernemingen aan moeten voldoen om aanspraak te maken op de regeling:

 • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de Corona crisis.
 • De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.
 • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
 • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
Let op:
 • Ook als je al gebruik hebt gemaakt van de TOGS kan je gebruikmaken van de TVL. De compensatie van de TVL gaat over de periode 1 juni t/m 31 augustus 2020 en komt bovenop de bijdrage van de TOGS. De TOGS loopt van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en is tot uiterlijk 26 juni 2020 aan te vragen.
 • Een ontvangen TVL wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager uitvalt.

De regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt. Zodra hier meer bekend over is, volgt er een nieuwe nieuwsbrief!

Maatregel 3: Tozo-regeling verlengd én gewijzigd

De derde maatregel uit het noodpakket 2.0 ziet op de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Ook deze regeling wordt met aangepaste voorwaarden met 3 maanden verlengd tot eind augustus. De verlengde regeling heet Tozo 2. Met de verlenging kunnen ondernemers die nu een uitkering levensonderhoud krijgen en aan de voorwaarden van Tozo 2 voldoen, tot en met augustus een Tozo-uitkering ontvangen. De Tozo 2 staat ook open voor nieuwe aanvragen.

De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Belangrijk verschil: bij Tozo 2 geldt een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat het inkomen van de partner meetelt voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Dit was bij Tozo 1 niet het geval! In de nieuwe situatie kunnen dus alleen huishoudens met 1 inkomen onder het sociaal minimum aanspraak maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud.

Ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen de Tozo wordt verlengd. Het maximaal te lenen bedrag binnen de Tozo is 10.157 euro. Tozo 2 geldt voor de maanden juni, juli en augustus en loopt op 31 augustus af. Aanvragen kan per 1 juni via de woongemeente. De startdatum voor de aanvraag kan per gemeente verschillen.

Let op:
 • Ondernemers die al eerder een lening hebben aangevraagd onder dit bedrag, hebben nog de mogelijkheid om bij de gemeente een tweede lening af te sluiten tot het maximumbedrag;
 • Als ondernemer mag je niet in staat van faillissement verkeren of surseance van betaling hebben aangevraagd.

Maatregel 4: Uitstel betaling belasting verlengd tot 1 september


Als laatste maatregel van het noodpakket 2.0 die we hier bespreken: de Belastingdienst verleent langer uitstel van betaling aan ondernemers. Terugbetalen hoeft pas weer vanaf 1 september. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven ook niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen uit het eerste steunpakket, zoals een versoepeling van het urencriterium voor IB-ondernemers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, zijn tot 1 september 2020 verlengd.

Als je uitstel aanvraagt krijg je bij de eerste aanvraag direct 3 maanden uitstel van betaling. Daarvoor hoef je maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Je kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. In dat geval moet je verklaren geen dividenden en bonussen uit te keren, of eigen aandelen inkopen. Met die regel wil de Belastingdienst ervoor zorgen dat zoveel mogelijk geld in de bedrijven blijft.